Wednesday, 12 July 2017

Правна консултация

Издателство "Паисий Хилендарски"
6 hrs
Правен консултант
Работя в училище, за период от последните 10 месеца имам 2 увеличения на работната заплата, но не съм подписала нито едно допълнително трудово споразумение /а също така всички учители и служители/.Директорката отговаря, че щом си получаваме заплатите няма нужда от ДТС. Има хора,които са преназначени на друга длъжност и също нямат подписани ТД. Какво трябва да направя, за да убедя Директорката, че не е права и е длъжна с всеки работник трябва да подписва ТД и ДТС?
Поставеният въпрос касае две хипотези, различаващи се съществено една от друга:
1. В случаите на увеличение на трудовото възнаграждение, не е задължително да се подписва допълнително споразумение или анекс към съществуващия трудов договор. Когато изменението на трудовото правоотношение касае само увеличение на възнаграждението, същото влиза в сила само с едностранно волеизявление на работодателя под формата на заповед и не se изисква насрещно волеизявление на работника/служителя.
2. В случаите на промяна на длъжността се касае за изменение на трудовото правоотношение, да което се изисква взаимно съгласие и е необходимо анексиране на трудовия договор с подписване на допълнително споразумение към него.
Изключение е хипотезата на чл.120, ал.1 от КТ, когато работодателят може със заповед да възложи временно извършването на друга работа за срок от 45 дни или докато трае престоя в случаите на престой.
В случай, че работодателят едностранно изменя договора извън хипотезите на увеличение на възнаграждението и временното възлагане на извършването на друга работа, налице е нарушение на трудовото законодателство, за което следва да поискате намесата на съответната дирекция "Областна инспекция по труда"

Monday, 23 January 2017

Наредба 12- МОН

По силата на тази: ,,indexгфгфгНаредба 12 за статута и професионалното развитие на учители, директори и други педагогически специалисти ” Обн. -ДВ, бр 75 от 27 .09.2016 г., в сила от 27. 09. 2016 г. Издадена от министъра на образованието
Вече натрупаният педагогически стаж не е най-важният показател колко добър е един педагог и няма да е определящ за неговото заплащане и място в училищната йерархия.
Преди него се нареждат :
1. Натрупаните ,,кредити”. Те са часове допълнително обучение.
2. Придобитата професионално- квалификационна степен.
3. Натрупаните точки, които педагогът ще събере от проведената му атестация.
Какво означава това:
1. Всеки учител трябва да  има за 4 години- 48 академични часа минимум  външна квалификация по избрани от него теми и реализирно обучение от регистрирана обучителна  организация, която има правоспособност да му издаде документ за кредити.
/ 1 кредит е = 16 часа /
Към тези 48 часа се добавят и 16 часа вътрешно обучение, проведено от училището, в което работи педагогът. Като кредити могат да бъдат натрупани и от публикации в специализирани издания, участия в конференции и др.
2. Всеки учител трябва да осъществява и широка извънкласна и извънучилищна дейност и да участва в различни  професионални дейности и изяви.
3. Всеки учител трябва да изгради свое професионално портфоли– на хартиен носител или в електронен вид, в което да съхранява информацията за извършваните от него дейност, свързани с професионалното му израстване и да прилага като доказателство издавани документи, използвани дидактически материли, снимков и видеоматериал, ако има такъв…
4. Атестацията на уменията, способностите и компетенциите на всеки учител ще се извършва на 4 години по критерии, заложени в атестационна карта, които имат точкова скала за оценяване.
След анализ на работата и доказателствения материал за дейността на педагога през изминалите 4 години, той трябва да получи минимум 25 точки по атестацията си. Ако е под този праг- ще му се назначи наставник и в срок от 1 година той трябва да коригира своята работа към по-добро и да има уменията, според Стандарта, който разписва различните професионални профили за различните видове педагогически специалисти. Това са  знания, умения и отношения на различни нива, които трябва да има всеки всеки специалист в системата,  за да премине успешно Атестацията.
Преминава се през ново атестиране и ако няма промяна, може би ще получи оценка: НЕГОДЕН.
Първите атестации ще се проведат през учебната 2020/2021 година, но дотогава учителите имат възможност да работят по своята квалификация и добро професионално портфолио.
Директорите на училищата са длъжни да подкрепят учителите, като им предоставят време, отпуск и средства. Средствата за това ще идват по линия на Фонд Работна заплата и по Националната програма „Развитие на педагогическите специалисти“, както и по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, грантови схеми и програми като Еразъм +.
Програмите за квалификация и институциите, които ги провеждат, ще се водят в специален регистър, за да няма злоупотреби с мними фирми.
И след написаното какво значение има това в крайна сметка за всеки учител?
Казват, че ако учител има добра крайна оценка в края на 4 годишния период, заплатата му може да бъде увеличена и той да се изкачи по-бързо в учителската йерархия.
Ако няма добара оценка—–не зная какво точно е определно, но най-вероятно може да бъде освободен от заеманата длъжност .
И така: Хайде да се квалифицираме, развиваме, че бързо ще отлетят 4 години и като дойде Атестацията, никой няма да ни пита как сме работили и живяли, с какво сме се борили в работата си и личния си живот, че ще искат доказателства,  документи, кредите, снимки…
На добър час!
От това,  което четох по въпроса-ТАКА РАЗБРАХ НЕЩАТА и ако има нещо невярно, БИХ СЕ РАДВАЛА да ме коригирате!
Само относно Атестационната карта и критериите по нея нещата са все още в проект, но и това ще се направи, за да бъдем атестирани.
За ваше улеснение, ако сте забравили текстовете :

Thursday, 10 November 2016

Въвеждат точково оценяване след IV, VII, X клас и на матурите

Публикувана на: 10.11.2016
Кoментари:0
Новият държавен образователен стандарт за оценяване на учениците предвижда възможност за оценяване в точки. Става въпрос за националното външно оценяване след IV, VII и X клас, и за държавните зрелостни изпити. Въвежда се скала за преобразуване на оценките, получени в училище, като за отличен (6)се дават 50 точки, за много добър (5)– 39 точки, за добър (4)– 26, а за среден (3)– 15 точки. Оценяването с точки се счита за по-прецизен и точен метод за измерване на резултатите на учениците. Това каза Станимир Цветков – начални отдел в Центъра за контрол и оценка на качеството в училищното образование по време на конференция „Създаване на качествено учебно съдържание в условията новия Закон за предучилищното и училищното образование“, организирана от издателствата „Анубис“ и „Булвест 2000“. Така най-високият общ бал за влизане в гимназиите след VІІ клас вече става 500 точки вместо познатото досега 36.00. Резултатът от ДЗИ в ХІІ клас ще се изписва в дипломата с оценка, но ще се отбелязват и получените на изпита точки.
На конференцията бяха представени още утвърдените програми по български език и литература и по математика за Vи VI клас, както и проектите на програми за гимназиалния етап, които предстои да бъдат подложени на публично обсъждане. Само българска литература е предвидено да бъде изучавана в VII, X, XI и XII клас, съобщи Красимира Александрова – главен експерт по български език и литература към Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в Министреството на образованието и науката (МОН). В VIIIи IX клас ще се изучава световна литература от античността до модернизма.
Освен новото учебно съдържание конференцията разгледа и методиката на смесеното обучение и преподаването чрез печатен и електронен учебник. Смесеното обучение пести време на учителя, но преподаването чрез него трябва да е предварително много добре подготвено, каза Маруша Кмет от словенското издателство Рокус Клет. Учебниците не трябва да имат дълги текстове, защото учениците търсят и възприемат все по-кратко съдържание, предупреди преподавателят по ИТ Ангел Ангелов от училище „Сава Доброплодни“ в Шумен.
Все повече българските образователни продукти се издигат на нивото на съвременните очаквания и новите технологии, каза от името на организираторите „Анубис“ и „Булвест 2000“ Николай Табаков. Съвременният учебник вече официално съществува като печатно и електронно издание, въпреки че финансовото обезпечаване на електронното издание все още е отговорност само на издателите, добави той.

Да гледаме на образованието като на подготовка за живота, призоваха от Институт „Монтесори България“, чиито представители също взеха участие в конференцията. Институт „Монтесори“ и издателство „Булвест 2000“ планират съвместно издаване на оригиналните трудове на Мария Монтесори, като първият от тях ще излезе от печат през 2017 г.

Thursday, 3 November 2016

Какви са различните методи на преподаване по света?

item_teachingkids-1

Япония е страната с най-грамотните ученици в света. Това сочи годишният доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Следват Финландия, Холандия, Швеция, Австралия, Норвегия, Белгия, Нова Зеландия. Великобритания и САЩ са на 9-о и 10-о място.
Интересното е, че държавите на челните места са сравнително назад в класацията на най-добрите университети. А Италия, Испания или Гърция са в дъното на класацията за висшето образование.
„Когато става въпрос за висока грамотност, може да се окаже, че е по-добре да завършите гимназия в Япония, Финландия или Холандия, отколкото да получите диплома за висше образование в Италия, Испания или Гърция“, коментира Андреас Шлайхер, директор по образованието към ОИСР.
Ето по-интересните методи на преподаване в някои държави:
Япония
Японската образователна система уникална с хуманността си. Учениците нямат изпити преди 4 клас, а само малки тестове. През първите 3 години те усвояват добри обноски и развиват характера си. Учат се да уважават останалите и да се грижат за животните и природата.
Учебната година започва на 1 април. Тази дата често съвпада с едно от най-красивите природни явления – цъфтенето на черешовите цветове.
За да влязат в добра прогимназия, повечето японски ученици там влизат подготвително училище или посещават частни работилници след училище.
В училищата се изучава калиграфия и поезия. Почти всички ученици носят училищна униформа – целта, както се досещате, е да се премахнат социалните бариери и да се създаде работна среда.
Обядът се приготвя по стандартизирано меню, разработено от квалифицирани готвачи и медицински специалисти. Всички ученици ядат в класната си стая заедно с учителя. Те сами чистят класните си стаи, кафенетата и дори тоалетните.
Русия
Сходен е и подходът на Русия. По време на лятната ваканция учениците от някои училища участват в ремонтите и боядисването на сградата.
Там дисциплината се затегна, след като поставиха камери във всяко училище. Посегателството срещу учители е криминализирано. Дори има случаи с ученици, които са пратени в трудововъзпитателен лагер, след като са били заснети да се гаврят със свои учители.
Интересното е, че в Русия в началото на учебната година има негласна традиция учителите да подготвят танц, с който поздравяват децата и родителите им.
Англия
В някои училища в Англия учениците, които са закъснели или са извършили друго провинение, трябва да остават след часовете. На места са забранени и телефоните. Ако някой ученик изостава по даден предмет, му назначават безплатно индивидуален учител.
Турция
В Турция образователната система е в криза, след като президентът Реджеп Тайип Ердоган уволни 50 000 учители и 2 349 университетски преподаватели. Но недостигът на учители не е единственият проблем.
Наскоро турският образователен министър заяви, че иска да обучи поколение, което би излязло на улицата със знамена в ръка. Hürriyet Daily отбелязва, че управниците искат да превърнат образователните институции в страната в религиозни имам-хатип училища.
Наскоро Световният икономически форум публикува списък с професиите на бъдещето. Hürriyet Daily саркастично посочва, че според този списък очевидно няма да има огромна нужда от имами в Четвъртата индустриална революция, и вместо това Турция се нуждае от по-добро обучение по математика, физика, биология и изкуства.
Преди време един от новоназначените училищни директори в Истанбул заяви, че се надява ислямът да започне да се изучава още по-задълбочено в училище.
„Дошло е времето да превърнем нашите училища в религиозни тренировъчни центрове”, заяви Шакир Войвот, цитиран от Daily Express. Преди опита за преврат от лятото подобно изказване би предизвикало широк отзвук. Но вече нищо не е същото.
България
В България ситуацията не е толкова тежка, но много неща трябва да се променят. Дотогава учителите трябва да се осланят на собствените си възпитателни методи.
Добри такива са поддържането на активна обратна връзка с учениците, провеждането на дискусии и вкарването на технологиите в учебния процес. Проучвания са показали, че ученето в група е много по-ефективно, защото помага да се видят различни гледни точки и да се обменят идеи.
Към всеки ученик трябва да има различен подход, тъй като всеки разбира и приема информацията различно.
Малко хумор също не би навредил. Време е учителите да забравят за сухото сковано поднасяне на информацията, като в същото време обаче не позволяват на учениците си да ги „подхлъзнат”.
Понякога е по-добре учителят да игнорира ученическите провокации и нарушенията на дисциплината. Ако обаче това поведение се задълбочи и стане системно, трябва да говорите с учениците насаме – не пред целия клас.

Monday, 31 October 2016

МЕДИЦИНСКИТЕ БЕЛЕЖКИ ЗА ОТСЪСТВИЕ ОТ УЧИЛИЩЕ ЩЕ СА С НОМЕР НА АМБУЛАТОРЕН ЛИСТ



Извиняването на отсъствията на учениците по болест ще става с медицинска бележка, в която лекарите ще посочват номер от амбулаторния лист, от документ за преглед в спешен кабинет или от болница при лечение.
След разговори между министъра на образованието и науката Меглена Кунева и министъра на здравеопазването д-р Петър Москов бяха предприети действия за  стриктно регламентиране на случаите на отсъствие от училище по медицински причини, както и за документиране и контрол на тези случаи. Министър Москов е поискал директорите на регионалните здравни инспекции да информират всички лечебни заведения на територията на областта за новите изисквания за издаване на медицински документи.
В указанията се посочва, че отсъствие от училище по медицински причини, свързани със заболяване, което налага лечение в домашни условия, диагностични или лечебни процедури в амбулаторни условия или други свързани със здравето обстоятелства, се удостоверява от лекар в лечебно заведение за първична или специализирана медицинска помощ, център за спешна медицинска помощ или спешно отделение на лечебно заведение за болнична помощ. Удостоверението е въз основа на данните от анамнезата, обективния статус от извършения преглед, резултатите от извършените изследвания и поставената диагноза, отразени в медицинската документация - амбулаторен лист за лечебните заведения за извънболнична помощ, фиш за обслужен спешно болен за центровете за спешна медицинска помощ или лист за преглед на пациент в консултативно-диагностичния блок.
Необходимостта от отсъствие от училище по медицински причини се документира в отделен документ „Медицинската бележка“, която се попълва и подписва от лекаря, извършил прегледа на ученика и се подпечатва с печата на лекаря и/или лечебното заведение.
В медицинската бележка задължително се вписва номерът и датата на документа за преглед. Изписването на номера и датата на документа се поставя под коректно изписаната диагноза с посочен код на заболяването. Дните, посочени в медицинската бележка, не може да предхождат датата на извършване на прегледа, посочена в амбулаторния лист.
Отсъствие от училище след болнично лечение се удостоверява от лекар    от лечебното заведение за болнична помощ или от общопрактикуващия лекар на ученика. В този случай в бележката, вместо номер и дата на документа за преглед, се посочва номер и/или дата на издадената епикриза.
Указанията на здравния министър са лекарите, издали медицински бележки, да предоставят при поискване на контролните органи на Министерство на здравеопазването (РЗИ и ИАМО) информация за издадените медицински бележки и свързаната с това медицинска документация. Д-р Москов е поискал директорите на РЗИ да проведат срещи с директорите на регионалните управления по образование, за да си сътрудничат.

Нов регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Нов регистър на одобрените Нов регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти ще заработи от утре, 1 ноември 2016 г., към сайта на Министерството на образованието и науката.
На адрес: http://iropk.mon.bg ще бъдат публикувани всички обучителни програми, от които учителите и училищата могат да избират.
Цялата новина можете да видите на:
... See More