Sunday, 22 December 2013

СОФРОНИАДА - 1ви клас

Най-интересното от Софрониадата за 1-ви клас.
Малките спортисти се състезаваха с много плам, с много ентусиазъм под зорките очи на г-жа Терзиева и г-жа Ботева и представителите на Ученическия Съвет.Вижте повече в Галерия на http://uchenicheskisavetsofrony.blogspot.com/


Saturday, 21 December 2013

ЕРАЗЪМ за всички

http://hrdc.bg/fce/001/0016/files/IP-11-1398_BG.pdf
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm

Коменски: Европа в класната стая

Програма Коменски обхваща всички степени от училищното образование, от предучилищна  и начална до гимназиалнастепени. Отнася се за всички участници в училищното образование : най-вече до ученици и учители,но и местни власти,представители на родителските дружества, неправителствени организации, институти за обучение на учители и университети.
Програмата засяга всички важни въпроси, тясно свързани със съвременните дискусии и разработки в областта на училищната политика : мотивация за учене, умения за учене,ключови компетенции, елктронно учебно съдържание и приобщаващо обучение
............

Saturday, 14 December 2013

СОФРОНИВИЗИЯ


На 19.12.2013 от 14 часа, в новата видео зала ще се проведе първата СОФРОНИВИЗИЯ/
караоке-надпяване/, посветена на 30-годишния юбилей на СОУ"Св.Софроний Врачански".
                                                    ГОЛЯМАТА НАГРАДА
 е пътуване в Гърция с отбора на  проект Youth Involvement In Europe,  5-9 май,2014 г.
                                            http://www.11gymlarcomenius.blogspot.com/
                                                   

                                         
                                               
Ще бъдат раздадени и предметни награди. Победителят ще бъде излъчен от жури  и с гласовете на публиката . Записванията продължават до 12 часа на 18.12.2013 г. в УБЕЖИЩЕТО, където се помещава и щабът на Ученическия Съвет.

Friday, 13 December 2013

Новите учебни програми влизат след две годиниМеждународното изследване PISA (PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESMENT) 2012 е върху постиженията на учениците  чрез обща международна рамка в три познавателни области: функционална грамотност по четене, математика и природни науки.
Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) е част от дългосрочен проект на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Програмата оценява 15-годишните ученици, като основната й цел е да определи доколко те в края на задължителното училищно образование са придобили познания и умения, които биха им позволили успешно да се конкурират на трудовия пазар и биха били основа за пълноценна лична и професионална реализация. Ключов елемент в PISA е разбирането, че компетентноститe, които младите хора формират в училището, се отразяват върху способността им да продължат обучението си и да се интегрират успешно в обществото.
...........
България е на 47-та позиция от 65-те участници със среден резултат на българските ученици от 439 точки по математика. Средният резултат на учениците в държавите от ОИСР – 494 точки. С най-висок среден резултат от 613 точки са учениците от Шанхай – Китай. На следващите три позиции са съответно: Сингапур (573 точки), Хонконг – Китай (561 точки), Китайски Тайбей (560 точки), на осма позиция е първата неазиатска държава Лихтенщайн (535 точки), след нея Швейцария (531 точки).

За сравнение по четене България е на 51-ва позиция със среден резултат на българските ученици от 436 точки. Среден резултат на учениците в държавите от ОИСР – 496 точки. На първите шест позиции са съответно: Шанхай – Китай (570), Хонконг – Китай (545 точки), Сингапур (542 точки), Япония (538 точки), Корея (536 точки) и Финландия (524 точки).

По природни науки България е на 45-та позиция със среден резултат на българските ученици от 446 точки. Среден резултат на учениците в държавите от ОИСР – 501 точки. На първите шест позиции са съответно: Шанхай – Китай (580), Хонконг – Китай (555 точки), Сингапур (551 точки), Япония (547 точки), Финландия (545 точки) и Естония (541 точки).

Постиженията на учениците се представят като среден резултат, обобщен за съответната оценявана област и отделно за измерваните познавателни умения и съдържателни области, както и по степента на тяхното овладяване. Според средния си резултат учениците се разпределят по скaла, съдържаща седем равнища – от „под първо равнище” до „шесто равнище”.

Тенденции в резултатите на българските ученици:
  • През 2012 г. българските ученици постигат най-висок среден резултат по математика досега в PISA. Повишението е значително особено в сравнение с 2006 (25 точки) и 2009 г. (11 точки).
  • Повишен среден резултат на българските ученици в сравнение с предходното изследване и по трите оценявани области (математика, четене и природни науки)
Според средния си резултат в PISA 2012 България попада в една група със Сърбия (449 точки), Турция (448 точки), Румъния (445 точки), Кипър (440 точки), Обединените арабски емирства (434 точки) и Казахстан (432).

Основното изследване се проведе в България през периода от 2 април до 11 май 2012 г. В него участваха около 5 280 ученици от 188 училища в цялата страна, които са били в 7., 8., 9. и 10. клас. Момичетата сред тях са 48%, а момчетата – 52%. Структурата на извадката показва, че преобладават учениците в 9. клас (91,2%). Извадката отразява адекватно структурата на училищната система в България по отношение на учениците от целевата група. Целта е да бъдат отчетени всички фактори, които оказват влияние върху техните постижения, в това число видът на училището и видът на училищната подготовка. Учениците са обединени в четири условни групи, които отразяват вида на подготовката и етапа на обучение.

Най-голям е делът на учениците с профилирана подготовка (т.е. в профилираните гимназии и профилираните паралелки на СОУ). Те са почти половината от всички български ученици, участвали в изследването. Също значителен, макар и по-малък с около 10%, е делът на учениците от професионалните гимназии. Съществено по-малък е процентът на учениците от целевата група в прогимназиален етап на обучение и в непрофилираните паралелки на СОУ.

България е сред държавите, в които образователните постижения на учениците са силно повлияни от семейната и социално-икономическата среда. Колкото по-висок е образователният и професионалният статус на родителите, толкова по-високи са резултатите на учениците и в трите области. Средният резултат на учениците, чиито родители имат високо образование и професионална квалификация, е със 117 точки по-висок от резултата на учениците с родители с ниско образование и професионална квалификация.

Резултатите на учениците от профилираните гимназии и профилираните паралелки на СОУ са значително по-високи от резултатите на останалите ученици. Те са по-високи и от средния резултат за България: по математика – с 36 точки, по природни науки – с 42 точки и по четене – с 53 точки. Най-значителна е разликата между отделните групи ученици по четене – областта, в която учениците с профилирана подготовка имат най-висок резултат, докато останалите ученици имат най-нисък резултат.
.............
В проектите за промени на учебните програми във всички културно-образователни области е заложена промяна на ориентацията от съдържание към резултати, които да се постигат с това съдържание.

„След резултатите от PISA 2012  ще трябва да продължат експертните дискусии и експертния анализ, за да видим от гледна точка на учебните програми, какви са необходимите промени.“, сподели виждане заместник министър Тенева. Сред предприетите от държавата мерки тя посочи разширяването на целодневната организация на работа с учениците, ангажиментът за повишаване на квалификацията на учителите. „Идва и въпросът: Какво се преподава, как се преподава и не последно място идва въпросът за броя на часовете по съответния предмет!“ – каза г-жа Тенева. Тя подчерта, че връзката със социално-икономическия статус на учениците е изключително силна.

Наред с работата по програми за повишаване на грамотността, заместник-министър Тенева  подчерта и заложените средства в Бюджета за образование и наука, в който са предвидени и повече средства за транспорт както за учениците, така и за учителите, което допринася за справяне с проблема за равен достъп до по-добро образование.


Промяна на учебните програми сега, означава влизането им в клас не по-рано от две години, коментира пред БНТ днес министърът на образованието проф. Анелия Клисарова. Тя добави, че проектите вече са готови, но предстои да бъдат подложени на обществено обсъждане, за да се изчистят грешките.

Целта на новите програми е да се повиши функционалната грамотност на учениците.

"Данните на PISA за функционалната грамотност са притеснителни, затова трябва да вземем и взимаме мерки. Децата могат да наизустяват и да възпроизвеждат, не са научени да мислят, да имат умения за контакти, да творят. Това е глобален проблем - дължи се на проблеми в системата", поясни Клисарова.


**** Как да помогнем на учениците да се справят успешно с четенето

Tuesday, 10 December 2013

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014 – 2020 Г

Създава се Център за развитие на човешките ресурси, който ще ръководи програмата „Еразъм+”

Правителството създаде Център за развитие на човешките ресурси като юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на образованието и науката и прие Правилник за устройството и дейността му.
    Създаването на Центъра се налага с оглед стартирането на „Еразъм+” (2014-2020 г.) – Програма на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, която ще обедини сега действащите Програми „Учене през целия живот”, „Младежта в действие”, „Еразмус Мундус”, „ALFA III”, „Темпус” и „Edulink”. Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) ще бъде Национална агенция по програма „Учене през целия живот”, а МОН – национален орган.
    Новата агенция ще бъде пълен правоприемник на правата и задълженията на сегашната агенция, произтичащи от договорите по програма „Учене през целия живот” за дейности и проекти, чийто краен срок е след 1 януари 2014 г.


 МИНИСТЪР АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА И ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИВАН КРЪСТЕВ ПРЕДСТАВИХА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014 – 2020 Г.”

10 декември 2013 г.

172 милиона евро европейско финансиране за научната инфраструктура ще има в Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.”, съобщи заместник-министърът на образованието и науката Иван Кръстев на форум, организиран от Областния информационен център в София. Двамата с министър Анелия Клисарова
представиха възможностите на новата програма.

„Основната промяна в програмата е социалният елемент в образователната система – целенасочени и ясни политики за превенция за отпадане и задържане на децата в образователната система. Много сериозен е акцентът по отношение на предучилищното обучение, като основният елемент е инвестицията в човешкия ресурс – педагози, учители,образователни медиатори и разбира се подкрепата за децата и техните семейства”, обясни заместник-министър Кръстев преди началото на форума.

Министър Клисарова пожела всички заедно да работят за новата програма, която ще е първата директно управлявана от Министерството на образованието и науката.

По повод изпълнението на досегашната Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в частта за образование, тя съобщи, че за периода от м. май до момента увеличението на усвоените средства е с ръст от 57,5 процента. „Данните в досегашната работа показват, че сме успели да достигнем до крайните целеви групи на пазара на труда. Над 13 600 учители и преподаватели са повишили квалификацията си. Над 3000 докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени са включени в програми за повишаване на научния си потенциал. 35 000 студенти са се включили в програмите за първо работно място”, изброи министър Клисарова. Тя благодари на всички, които участваха в екипите досега и пожела успех на новата Оперативна програма.

„Бих желал да изразя задоволството и на кмета Йорданка Фъндъкова за това, че се събираме да обсъдим програмата „Наука и образование за интелигентен растеж”. Убедени сме, че тя крие богати възможности за подпомагане на обществото в сфери, в които то има голям естествен потенциал – образованието и науката са традиционни ценности на нашето общество. София се готви с нетърпение да работи по новата Оперативна програма”, заяви в изказването си заместник кметът на София Тодор Чобанов.

Заместник-министър Кръстев представи новата Оперативна програма „Образование и наука за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ като изрази убеждение, че още от 2014 година ще може да се предостави финансиране за ефективно стартиране на новия програмен период. Приоритетна ос 1 е за научни изследвания и технологично развитие. Предвижда се засилване на научно-изследователската дейност, технологичното развитие и иновациите чрез укрепване на инфраструктурата, необходима за аучноизследователска и иновационна дейност.

Приоритетна ос 2 е Образование и учене през целия живот. Целта е да се намали преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено предучилищно, основно и средно образование.Фокусът на приоритетна ос 3 е към образователна среда за активно социално приобщаване с оглед подобряване на пригодността за заетост. Важен акцент тук е интеграция на маргинализирани общности.Бенефициенти на ОП „Образование и наука за интелигентен растеж“ освен МОН като управляващ орган, са образователни, обучителни и научни организации и институции, общини, социално-икономически партньори, работодатели и браншови организации; центрове за професионално обучение, неправителствени организации, извънучилищни педагогически учреждения, представителни студентски организации, младежки организации.

Преди началото на форума министър Анелия Клисарова отговори на въпроси на медиите за предстоящ тест по математика за 12. клас през януари 2014 г. „Когато излязоха резултатите от PISA, всички коментираха, че сме на последни места, когато искаме да анализираме причините за тези резултати и да вземем мерки, за да ги подобрим сме недоволни.”, коментира тя. И подчерта, че изпитването ще е анонимно. „Няма да се оценяват учениците, а по-скоро учебните планове и програми, както и начинът на преподаване, за да разберем къде трябва да подобрим нещата”, каза министърът. Тя обясни, че изследването ще бъде с продължителност два учебни часа, а в него ще има повече въпроси с отворени отговори. И добави: „Нека родителите и учениците са спокойни – зрелостниците няма да получават оценки. В тестовете ще има повече отворени въпроси, с повече практическо насоченост, за да се подготвяме за по-добри резултати”. На журналистически въпрос за съдържанието на задачата по математика, дадена на второкласници в състезание, организирано от Съюза на математиците в България, проф. Клисарова отговори: „Сигурно съставителите на задачата са искали да бъдат оригинални, решението за текста е на Съюза на математиците”.

 

 

НЕЩО СТАРО ОТНОВО НА ДНЕВЕН РЕД......

Независим инспекторат ще оценява обучението в училищата

Публикувана на: 20.09.2010
Кoментари:1
Част от предвидените промени в новия Закон за училищното образование съобщи директорът на Националния институт за обучение и квалификация в средното образование към МОМН Анелия Андреева. Обявените промени са:
  • Създаване на Национален инспекторат по образованието;
  • Задължително публикуване на училищните бюджети и предоставяне копия от тях на родителите;
  • Създаване задължителен съвет на настоятелите със задължителни членове представители от общината, РИО, родителите и др., съществуващ паралелно с доброволните училищните настоятелства;
  • Задължителни изисквания към директорите за квалификация, сертификация и периодична ресертификация.

Националният инспекторат по образованието ще бъде независим орган, който ще анализира качеството на обучението, резултатите на учениците и подготовката на учителите, и ще публикува годишен доклад за състоянието на образователната система. Инспекторатът ще оценява както отделни училища и учители, така и образованието като цяло. Все още не е решено окончателно дали да бъде към Министерски съвет или към МОМН.

Проектозаконът предвижда изборът на училищни директори да бъде само от „кръг лица, получили необходимата квалификация и ниво”, съобщи Анелия Андреева, както и да подлежат на сертифициране и на всеки една или две години ресертифициране и оценка работата на директорите. Няма да съществува професия „училищен директор”, а под сертифициране се разбира удостоверяване съответни умения, необходими за управление. Предвижда се задължителният съвет на настоятелите да участва в избора на директор на училището.    

Thursday, 14 November 2013

Проект "По-качествено образование"

https://www.mon.bg/left_menu/projects/OP-HR/

СТАНДАРТ ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПО ЧУЖД ЕЗИК
Културно-образователна област (КОО): Чужди езици
Стандартът за общообразователна подготовка на КОО „Чужди езици” определя очакваните резултати от обучението по чужди езици в края на образователните етапи и степени. Той осигурява обществено необходимите равнища на езикова компетентност в обявеното за национален приоритет обучение по чужди езици и ги привеждат в съответствие с Общата европейска езикова рамка.
Стандартът за общообразователна подготовка на КОО „Чужди езици” е разработен съобразно: Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищно възпитание и подготовка (2006-2015 г.); Програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в РБ (2009-2013 г.); Референтните документи на ЕС: Обща европейска езикова рамка; Европейска референтна рамка за ключови компетентности; Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот.
Владеенето на чужди езици е една от следните основни компетентности, дефинирани в Европейската референтна рамка като ключови за лична реализация, активен граждански живот и интегриране в съвременното общество: Общуване на роден език Общуване на чужди езици Математическа компетентност Основни компетентности в природните науки Дигитална компетентност Умения за учене Обществени и граждански компетентности Инициативност и предприемачество Културна осъзнатост и творчество
Културно-образователната област „Чужди езици” е неразделна част от системата на общообразователната подготовка в следните степени и етапи:
 ...............


УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ…………………….      ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (5.-7. КЛАС)
Брой учители участвали в обсъждането: ……………..
ВЪПРОСИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
АРГУМЕНТАЦИЯ
1. Улеснява ли новата рамка на учебните програми учителите за постигане на целите на учебния процес по предмета?


2. Осигуряват ли темите и очакваните резултати в новите програми постигането на ключовите компетентности, необходими при завършване на този етап на обучение?


3. Какво определяте като най-ценна промяна спрямо досегашните програми?


4. Логичност и последователност при въвеждане на учебно съдържание


5.  Други  предложения за отстраняване на неточности и грешки по предмета?УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ…………………….      ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (8.-12. КЛАСслед 8. интензивен)
Брой учители участвали в обсъждането: ……………..
ВЪПРОСИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
АРГУМЕНТАЦИЯ
1. Улеснява ли новата рамка на учебните програми учителите за постигане на целите на учебния процес по предмета?


2. Осигуряват ли темите и очакваните резултати в новите програми постигането на ключовите компетентности, необходими при завършване на този етап на обучение?


3. Какво определяте като най-ценна промяна спрямо досегашните програми?


4. Логичност и последователност при въвеждане на учебно съдържание


5.  Други  предложения за отстраняване на неточности и грешки  по предмета?


УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ…………………….      ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (8.-12. КЛАС – след 8. неинтензивен)
Брой учители участвали в обсъждането: ……………..
ВЪПРОСИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
АРГУМЕНТАЦИЯ
1. Улеснява ли новата рамка на учебните програми учителите за постигане на целите на учебния процес по предмета?


2. Осигуряват ли темите и очакваните резултати в новите програми постигането на ключовите компетентности, необходими при завършване на този етап на обучение?


3. Какво определяте като най-ценна промяна спрямо досегашните програми?


4. Логичност и последователност при въвеждане на учебно съдържание


5.  Други  предложения за отстраняване на неточности и грешки  по предмета?


Saturday, 19 October 2013

Качествено преподаване на чужд език - критерии за оценяване на преподавателската практика в прогимназиален и гимназиален етап

Разработеният от екипа комплект с оценъчни инструменти и ви-
део материалът към него има за цел да подпомогне експертите по
чуждоезиково обучение към Министерство на образованието и
науката да оценят по един обективен начин преподавателската
практика на наблюдавания от тях учител с оглед на професио-
налните стандарти и изисквания. Нещо повече, предложените
материали биха подпомогнали самите учители по чужд език да
оценят собствената си преподавателска практика. Тъй като
материалите съдържат ясно определени критерии за развитието
на бъдещите учители, те могат да се използват също така от
базови учители, университетски преподаватели и от всички лица,
ангажирани в подготовката и обучението на стажант-учители.
   Комплектът може да бъде използван и от други педагогически специалисти , затова  публикуваме и линк към съответния материал
http://www.britishcouncil.org/bulgaria-teachers-projects-qiflt-bg.pdf

Проектозаконът и бъдещето ни -тема за размисъл

След няколко месеца отново ще дойде време да обсъждаме план-приема и бъдещето на нашето училище. Ако проследим този поглед към новия закон http://bglog.net/nachobrazovanie/48096  , може би ще дойдат и нови идеи .....
...

Държавните образователни изисквания (ДОИ) са преименувани в държавни образователни стандарти (ДОС). Освен преформулирането и допълването на старите ДОИ са включени и стандарти с ново звучене: за профилираната подготовка; за приобщаващото образование; за гражданското, здравното и интеркултурното образование; за институциите; за управлението на качеството в институциите; за организацията на дейностите в институциите. 
..... 

Чл. 36. (1) Училищата, с изключение на духовните, са държавни, общински и частни. (2) Според етапа или степента на образование училищата са:

1. начални (І-ІV клас включително);
2. основни (І-VІІ клас включително);
3. гимназии (VІІ-ХІІ клас включително);
4. обединени (І-Х клас включително);
5. средни (І-ХП включително).