Saturday, 19 October 2013

Качествено преподаване на чужд език - критерии за оценяване на преподавателската практика в прогимназиален и гимназиален етап

Разработеният от екипа комплект с оценъчни инструменти и ви-
део материалът към него има за цел да подпомогне експертите по
чуждоезиково обучение към Министерство на образованието и
науката да оценят по един обективен начин преподавателската
практика на наблюдавания от тях учител с оглед на професио-
налните стандарти и изисквания. Нещо повече, предложените
материали биха подпомогнали самите учители по чужд език да
оценят собствената си преподавателска практика. Тъй като
материалите съдържат ясно определени критерии за развитието
на бъдещите учители, те могат да се използват също така от
базови учители, университетски преподаватели и от всички лица,
ангажирани в подготовката и обучението на стажант-учители.
   Комплектът може да бъде използван и от други педагогически специалисти , затова  публикуваме и линк към съответния материал
http://www.britishcouncil.org/bulgaria-teachers-projects-qiflt-bg.pdf

Проектозаконът и бъдещето ни -тема за размисъл

След няколко месеца отново ще дойде време да обсъждаме план-приема и бъдещето на нашето училище. Ако проследим този поглед към новия закон http://bglog.net/nachobrazovanie/48096  , може би ще дойдат и нови идеи .....
...

Държавните образователни изисквания (ДОИ) са преименувани в държавни образователни стандарти (ДОС). Освен преформулирането и допълването на старите ДОИ са включени и стандарти с ново звучене: за профилираната подготовка; за приобщаващото образование; за гражданското, здравното и интеркултурното образование; за институциите; за управлението на качеството в институциите; за организацията на дейностите в институциите. 
..... 

Чл. 36. (1) Училищата, с изключение на духовните, са държавни, общински и частни. (2) Според етапа или степента на образование училищата са:

1. начални (І-ІV клас включително);
2. основни (І-VІІ клас включително);
3. гимназии (VІІ-ХІІ клас включително);
4. обединени (І-Х клас включително);
5. средни (І-ХП включително).