Thursday, 14 November 2013

Проект "По-качествено образование"

https://www.mon.bg/left_menu/projects/OP-HR/

СТАНДАРТ ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПО ЧУЖД ЕЗИК
Културно-образователна област (КОО): Чужди езици
Стандартът за общообразователна подготовка на КОО „Чужди езици” определя очакваните резултати от обучението по чужди езици в края на образователните етапи и степени. Той осигурява обществено необходимите равнища на езикова компетентност в обявеното за национален приоритет обучение по чужди езици и ги привеждат в съответствие с Общата европейска езикова рамка.
Стандартът за общообразователна подготовка на КОО „Чужди езици” е разработен съобразно: Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищно възпитание и подготовка (2006-2015 г.); Програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в РБ (2009-2013 г.); Референтните документи на ЕС: Обща европейска езикова рамка; Европейска референтна рамка за ключови компетентности; Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот.
Владеенето на чужди езици е една от следните основни компетентности, дефинирани в Европейската референтна рамка като ключови за лична реализация, активен граждански живот и интегриране в съвременното общество: Общуване на роден език Общуване на чужди езици Математическа компетентност Основни компетентности в природните науки Дигитална компетентност Умения за учене Обществени и граждански компетентности Инициативност и предприемачество Културна осъзнатост и творчество
Културно-образователната област „Чужди езици” е неразделна част от системата на общообразователната подготовка в следните степени и етапи:
 ...............


УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ…………………….      ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (5.-7. КЛАС)
Брой учители участвали в обсъждането: ……………..
ВЪПРОСИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
АРГУМЕНТАЦИЯ
1. Улеснява ли новата рамка на учебните програми учителите за постигане на целите на учебния процес по предмета?


2. Осигуряват ли темите и очакваните резултати в новите програми постигането на ключовите компетентности, необходими при завършване на този етап на обучение?


3. Какво определяте като най-ценна промяна спрямо досегашните програми?


4. Логичност и последователност при въвеждане на учебно съдържание


5.  Други  предложения за отстраняване на неточности и грешки по предмета?УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ…………………….      ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (8.-12. КЛАСслед 8. интензивен)
Брой учители участвали в обсъждането: ……………..
ВЪПРОСИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
АРГУМЕНТАЦИЯ
1. Улеснява ли новата рамка на учебните програми учителите за постигане на целите на учебния процес по предмета?


2. Осигуряват ли темите и очакваните резултати в новите програми постигането на ключовите компетентности, необходими при завършване на този етап на обучение?


3. Какво определяте като най-ценна промяна спрямо досегашните програми?


4. Логичност и последователност при въвеждане на учебно съдържание


5.  Други  предложения за отстраняване на неточности и грешки  по предмета?


УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ…………………….      ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (8.-12. КЛАС – след 8. неинтензивен)
Брой учители участвали в обсъждането: ……………..
ВЪПРОСИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
АРГУМЕНТАЦИЯ
1. Улеснява ли новата рамка на учебните програми учителите за постигане на целите на учебния процес по предмета?


2. Осигуряват ли темите и очакваните резултати в новите програми постигането на ключовите компетентности, необходими при завършване на този етап на обучение?


3. Какво определяте като най-ценна промяна спрямо досегашните програми?


4. Логичност и последователност при въвеждане на учебно съдържание


5.  Други  предложения за отстраняване на неточности и грешки  по предмета?