Министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова, работодателските организации и синдикатите от системата на образованието подписаха днес Колективен трудов договор, съобщиха от МОН. Според Договора от 1 септември 2014 г. се променят минималните основни заплати на учителите, педагогическите специалисти, на директорите и помощник-директорите.
Младши учител, учител, педагогически съветник, ресурсен учител и възпитател ще получават стартова заплата не по-ниска от 530 лв., старши учител и старши възпитател – 555 лв., главен учител и главен възпитател – 590 лв., помощник-директор – 630 лв., а директор на училища, детски градини и обслужващи звена – 680 лв.
Увеличението на стартовите учителски заплати от 3 до 6 % ще се приложи след влизане в сила на съответните актове на Министерския съвет. "С новия Колективен трудов договор ние искаме да отдадем дължимото и да върнем доверието в българския учител, да кажем на обществото, че преподавателят е най-важният фактор за образованието на всяко дете. И най-модерната система, и най-съвременната класна стая, не може да свърши онова, което може един сърцат учител", каза преди подписването на документа министър Анелия Клисарова.
Нов момент в Колективния трудов договор е и
правото на учителите при излизане в пенсия да получават 8 брутни месечни заплати, а не както досега 6 заплати.
От това право могат да се ползват преподаватели с най-малко 10-годишен трудов стаж в едно училище.
При закриване на учебно заведение преподавателите ще получават обезщетение в размер на 2 брутни месечни заплати.
С подписания Колективен трудов договор работодателите и първостепенните разпоредители с бюджетни кредити се задължават да изплащат транспортни разноски на пътуващите учители в размер на 85% от стойността на абонаментните карти или на билетите.
В документа се поема ангажиментът министерството, заедно със социалните партньори, да предложи на Националното сдружение на общините в Р България, да разработи политики за въвеждане на статут "защитена детска градина", както и детските градини и извънучилищните педагогически учреждения от 1 януари 2015 г. да бъдат включени в програмата "Оптимизация на училищната мрежа", модул "Изплащане на обезщетения".
В Колективния трудов договор се поема ангажиментът да се промени Наредбата за нормите за преподавателска работа. С тази промяна
преподавателите по история и цивилизация, география и икономика и предметен цикъл "философия" ще имат норматив 684 часа годишно, вместо досегашните 720 часа.
Променя се и начинът на възнаграждение на преподавателите, които проверяват изпитни работи, провеждат консултации или изпитват ученици във формите на задочно, кореспондентско, индивидуално или самостоятелно обучение.
За работа при тежки и усложнени условия на персонала, работещ в специалните училища и детски градини, се приеха следните промени: учителите във възпитателните училища-интернати и в училищата към местата за лишаване от свобода ще получават допълнително не по-малко от 16 % от минималната работна заплата за съответната длъжност.
В училищата и детските градини за деца и ученици с нарушено зрение и увреден слух надбавката ще е не по-малко от 12% от минималната заплата за длъжност.
Не по-малко от 85 лв. върху заплатата ще получават преподавателите с научна степен "доктор", а "доктор на науките" – не по-малко от 100 лв. допълнително.
Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители към Конфедерацията на независимите синдикати в България, благодари от името на социалните партньори за успешното финализиране на 3-месечната работа по Колективния трудов договор и за разбирането, което Министерството на образованието и науката е проявило към проблемите на българските учители. На подписването присъстваха заместник-министрите Мукаддес Налбант, Атанаска Тенева и Иван Кръстев.