Wednesday, 29 July 2015

Все повече колеги черпят идеи и прилагат практики в класните стаи от различни сайтове. В днешно време порталите предлагащи такива алтернативи са много, но повечето преподаватели не знаят за тях. Екипът на ОБРАЗОВАНИЕТО.БГ изготви списък с информация за подобни източници, които учителите обичат и препоръчват. Допълнете списъка с коментар за ваш любим портал намерил приложение в училище.

http://www.obrazovanieto.bg/novini/idejni-sajtove-za-uchiteli-novatori/

Уеб сайтове за учителите


Pinterest – Уникален портал с много идеи и статии според вашия интерес. След регистрация имате възможност да следите публикации на автори, които са ви направили добро впечатление.
Teachers Pay Teachers – В превод „Учители за Учители“ предлагащ множество техники и разработки от учители. След регистрация можете да използвате безплатните предложения, както и платените.
Education.com – Статии, игри и разработки за учители.
KutaSoftware – Подходящ за изготвяне на листове за смятане по математика.
Super Teacher Worksheets – Полезен за всички предмети.
Read, Write, Think – Статии, планове и ресурси за учители.
The Measured Mom – Безплатни игри и идеи за принтиране.
Math Coach’s Corner – За всички класове.
The Positive Engagement Project – Инструменти и похвати за учители.
Newsela – Събития и документална грамотност.
Reading A-Z – Множество печатни материали за учители.
Cybrary Man’s Educational Websites – Колекция от сайтове за учители.
Enchanted Learning – Материали за учебна програма.
SMART Exchange – Обмяна на учителски опит и практики.
Brain Pop – Анимирани учебни материали.
Common Core Sheets – Работни листове за учители.
Teacher Brain – Подходящ портал за търсещите готови графики.
TeachHub – Уроци, новини, споделени практики.
Lesson Depot – Шаблони за учители.
Teaching Channel – Полезно видео от учители за учители.
Engage NY – Полезни материали от Държавен департамент на образованието в Ню Йорк.
Pete’s Power Point Station – Безплатни интерактивни занимания за деца.
Teachers’ Notebook – Платени разработки от учители за учители.
Mailbox – Безплатни и платени учебни практики.

Полезните сайтове за класната стая

Remind.com – Безопасна кореспонденция между учители и родители.
Moby Max – Интегрирана учебна програма за учители.
Discovery Education – Динамично качество в училищата.
Read Theory – Четене с разбиране.
FCRR – Център за четене.
GoNoodle – За по-лесно разбиране от страна на децата.
ABCya.com – Безплатни образователни игри в интернет.
Planbook.com – Лесно планиране на уроци.
Free Rice – Въпроси от различни теми. При правилен отговор се дарява ориз за бедните.
Flocabulary – Образователни песни.
Grammar Bytes – Викторини и граматика.
Utah Education Network – Интерактивни приложения.


Illuminations – Полезно при преподаването по математика.

Промени в Кодекса на труда


http://www.pedagozi.bg/novini/promeni-v-kodeksa-na-truda#.Vbe1Etsm4uc.facebook

Измененията в сила от средата на месец юли
В ДВ, бр. 54 от 17.07.2015 г. са обнародвани изменения и допълнения в Кодекса на труда. Основните промени са свързани с:
·         промени в реда на ползване на отпуските, свързани с отпадане на задължението за съставяне на графици за ползването им (чл. 172, чл. 173 и чл. 176 – изм.);
·         възстановяване правото на работодателя да прекратява трудовия договор с лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст с писмено предизвестие (чл. 328, ал. 1, т. 10 – изм.);
·         регламентиране право на работниците и служителите, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, да прекратяват трудовия си договор писмено, без предизвестие (чл. 327, ал. 1, т. 12 – нова);
·         отпадане изискването работодателят да разработва и утвърждава правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието, тъй като това е уредено в Закона за здравословни и безопасни условия на труд (чл. 277 – отм.);
·         отпадане изискването, регламентирано в чл. 136а, ал. 1 от КТ за удължаването на работното време работодателят да уведоми предварително инспекцията по труда;
·         регламентиране на възможност при работно време с променливи граници работникът или служителят да отработва неотработеното дневно работно време в следващия или в други дни от същата работна седмица (чл. 139, ал. 3 – нова);
·         въвеждане задължение на работодателя да води трудово досие на работника или служителя (чл. 128б от КТ – нова);
·         зачитане за трудов стаж на времето на неплатен служебен или творчески отпуск (чл. 161, ал. 2 – нова);
Промените са в сила от 17.07.2015 г.
Sunday, 26 July 2015

Увеличения

Увеличават стартовите учителски заплати
Правителството прие три постановления, които осигуряват финансово изпълнението на мерки за връщане на доверието към българския учител и повишаване привлекателността на учителската професия.
За увеличение на разходните стандарти за функция „Образование“, считано от 1 септември, са предоставени 4 006 068 лв. Средствата са заложени в частта за структурни мерки и програми за развитие на образованието по чл. 1, ал. 5, т. 2 от Закона за държавния бюджет. Те са предназначени за повишаване на доходите на педагогическите специалисти и за разработване на социални пакети за младите учители. Изпълнението на тази политика е делегирана на директорите на съответните учебни заведения. С приемането на постановлението се осигуряват средствата за изпълнението на подписания със социалните партньори Колективен трудов договор за увеличение на стартовите заплати на „младши учител“ и „учител“, както и на отговарящите на тези степени друг педагогически персонал с 30 лв. С по 20 лв. пък ще се увеличат стартовите заплати на останалия ръководен, преподавателски и педагогически персонал.
Бе прието и постановление, според което по бюджетите на общините се предоставят допълнително 2 171 531 лв. за финансово осигуряване на дейности, изпълнявани от общинските училища по национални програми за развитие на средното образование. Парите са за сметка на предвидените в Закона за държавния бюджет средства по бюджета на Министерството на образованието и науката. С тях ще се извърши окончателно плащане по общински проекти/програми за 2013 г. по модулите „Оптимизиране на училищната мрежа” и „Рационализация на мрежата от професионални училища” по Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“, ще се изплатят обезщетения на персонала на общински училища и общежития по същата програма, ще се поемат половината разходи за интернет свързаност на общинските училища, ще се изплатят реално взети учебни часове от учители и възпитатели, които заместват отсъстващи от работа свои колеги, по програмите „ИКТ в училище” и „На училище без отсъствия”.
Други 12 499 956 лв. се превеждат по бюджетите на общини и на министерства, към които има училища. Средствата са за компенсиране на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал и са планирани по централния бюджет за тази година.

Учителите в общинските училища и детски градини ще получат допълнително възнаграждение за постигнати резултати.
Решението ще бъде подписано днес от кабинета. За тази цел на общините ще бъдат предоставени над 4 200 000 лв. Средствата са предназначени за стимулиране на качественото образование. Сумата е предвидена в бюджета на Министерството на образованието и науката. Очаква се кабинетът да одобри структурен програмен заем от Европейската инвестиционна банка в размер до 500 млн. евро.
Парите ще подпомогнат правителството при националното съфинансиране по проектите, реализирани чрез фондовете на ЕС, в рамките на оперативните програми до 2020 г. Те са насочени към развитието на железопътната и пътна инфраструктура, интегрирането на националната транспортна мрежа с тази в ЕС, подобряването на системите за управление на водите и отпадъците и постигането на устойчив икономически растеж.

Училищата ще могат сами да сключват договори за ремонти през лятната ваканция
Правителството направи актуализация на Националната програма „Модернизация на материалната база в училище”, която ще позволи времето на лятната ваканция да бъде използвано пълноценно за ремонти в училищата.
Националната програма, одобрена през м. април т. г. е с общ бюджет 44 051 110 лв. и включва три модула – „Подобряване на училищната среда”, „Достъпна архитектурна среда” и „Осигуряване на транспорт до училищата”. С актуализацията се допуска дейностите по първите два модула да бъдат реализирани от Министерството на образованието и науката или от самите училища по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Това ще позволи ремонтите на стойност, попадаща под праговете за провеждане на процедури съгласно чл. 14 от ЗОП, да бъдат възложени от училищата и реализирани през лятната ваканция.
Досегашният ред – провеждане на открити процедури, създава редица затруднения, произтичащи от спецификата на част от дейностите, включени в обхвата на програмата. Например, за дейностите, свързани с обновяване на учебно-техническото оборудване, с доставката на мебели, учебни пособия и материали и училищни автобуси МОН има сключени рамкови договори и споразумения, позволяващи директно възлагане на необходимите доставки, то изпълнението на строително-монтажните работи, предвидени в националната програма, трябва да се възложи по реда на открита процедура по ЗОП. Това предполага стартиране на строителството не по-рано от октомври 2014 г., което елиминира единствената възможност строителните дейности да се реализират през лятната ваканция, когато училищните сгради са свободни.
Възможността училищата да бъдат възложители по реда на ЗОП ще доведе до по-голяма ефективност при изпълнение на ремонтите и до по-качествен контрол при самото изпълнение.

10 брутни учителски заплати при пенсиониране
Текстът е записан в проекта на Закон за предучилищно и училищно образование
Парламентарната комисия по образованието при гласуване на второ четене на проекта на Закон за предучилищното и училищното образование е приела текст, според който при пенсиониране ще се плащат 10 брутни учителски заплати.
Новият текст е записан в проектозакона, като е бил приет единодушно.
Освен това депутатите са приели да има допълнително финансиране на училищата и детските градини в зависимост от оценката от външните оценявания. Предвижда се тези детски градини и училища, които имат добри образователни резултати, да могат да получават средства, които заедно с педагогическия съвет да решават за какво да изразходват. Детските градини и училищата, които имат лоша оценка или недобри резултати при инспектирането, няма да бъдат ощетени и също ще получават средства, като тези средства ще бъдат целеви за преодоляване на дефицити, които са констатирани.
Приет е текста, според който, освен учениците и родителите трябва да уважават учителите.
Предложението за мандатност на директорите не е било прието.


Wednesday, 22 July 2015

МОН определи 5 ваканции и изпитите 2 в 1 в поредни дни

  Пет ваканции заедно с лятната ще имат учениците през следващата учебна година, показва проектът за график за учебното време на Министерство на образованието.
През изминалата учебна година децата имаха също толкова на брой ваканции.

Кратката есенна ваканция ще от 31 октомври (събота) до 2 ноември (понеделник) включително.

По Коледа няма да се учи общо 11 дни - от 24 декември до 3 януари догодина. 

Междусрочната ваканция е от 30 януари до 7 февруари. Вторият срок започва на 8 февруари.

Пролетната почивка за учениците от 1 до 11 клас ще е 9 дни -  от 2 до 10 април. За зрелостниците тя ще е по-кратка - от 2 до 6 април.

Изпитите 2 в 1 в поредни дни 

Матурите и изпитите след 7 клас за първи път ще бъдат в два последователни дни. Досега обикновено между изпитите се оставяше поне един ден пауза.
Според проект на МОН за график на учебната година зрелостният изпит по български ще бъде на 26 май, а този върху втори предмет по желание - на 27 май. На същите дати ще бъдат съответно изпитът по литература след 7 клас и този по математика. През изминалата учебна година изпитите бяха на 20 и 22 май.

За останалите деца дните на изпитите ще бъдат неучебни, като се добавят към съботата и неделята. Ако за национален празник правителството обяви 25 май, заедно с 24-ти, за учениците ще има шест дни допълнителна ваканция. 

Вторият срок на учебната година приключва на 17 май за зрелостниците, на  23 май - за първолаците,  на 31 май - за 2-4 клас, на 15 юни - за 5-8 клас, на 30 юни - за осмокласниците, които са паралелките с прием след завършен VІІ клас с интензивно изучаване на чужд език. На 30 юни завършват и учениците от 9 до 11 клас. 

След посочените дати започва лятната ваканция.

ОТПУСКАТ СЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО 3 302 745 ЛВ. ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА“ ЗА 2015 Г.

Правителството одобри допълнителни трансфери за 2015 г. в размер на 3 302 745 лв. за финансово осигуряване на дейностите по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“. Програмата е механизмът, чрез който се регулират процесите на адаптиране на образователните структури както към интересите и потребностите на децата и учениците, така и към спецификата и потребностите на пазара на труда във всеки отделен регион в страната. Програмата обхваща ремонт и подобряване на материално-техническото оборудване на училища, предоставяне на транспорт на пътуващите учениците, създаване на столово хранене.
С предоставянето на необходимите средства на общините се модернизира материалната база след извършена оптимизация, което ще подобри условията за пребиваване на учениците в училищните сгради. Финансира се и изплащане на обезщетения по Кодекса на труда на персонала в резултат на преструктуриране на мрежата, чрез закриване или преобразуване на учебни заведения.

Tuesday, 21 July 2015

Това влязло ли е в сила и важи ли все още?????

СБУ извоюва 8 брутни заплати за учителите при пенсиониране и 3 бонуса

26.06.2014, 12:55 (обновена 26.06.2014, 18:11)
Диана Зайкова
Коментари (8)
С „историческа победа" може да се похвали от днес Синдикатът на българските учители(СБУ) към КНСБ. На пресконференция лидерът на учителското синдикално крило Янка Такева обяви, че след дълги преговори с образователния министър Анелия Клисарова е подписан Колективният трудов договор за средното образование.
Той е най-добрият от 1990-а до днес, категорична е Такева.
С него от следващата учебна година учителите ще получават 8, а не 6 брутни заплати обезщетение при пенсиониране, което значи средно по 1600 лева повече.
От това право могат да се ползват преподаватели с най-малко 10-годишен трудов стаж в едно училище.
При закриване на учебно заведение преподавателите ще получават обезщетение в размер на 2 брутни месечни заплати.
Класното ръководство вече ще се заплаща не само за преподавателите в училищата, но и за учителите в детските градини.
КНСБ е извоювал и увеличение на парите за работно облекло - по 350 лева годишно за учители и по 250 лева за непедагогически персонал. Ясно разписани са и трите бонуса, които получават преподавателите - в началото на учебната година, за 24 май и за Коледа.
За пръв път от десетилетия пък се смъква нормативът на преподавателите по история, география и философски науки, като от 720 часа годишно, той става 684. Според Такева това ще отвори нови 250 работни места за преподаватели по тези предмети.
Другата голяма победа на синдикалистите е разписването в договора на параметри за базовите стартови заплати за младши и старши учители, помощник-директори и директори. В тези минимални начални заплати има и увеличение, като за него са нужни - а и налични, 4,1 милиона лева, които ще обхванат близо 24 хиляди преподаватели. В подписаното споразумение влиза и договорката за допълнително заплащане от по 20 лева на работещите с деца със специални образователни потребности.
Очаква се идната сряда постановлението да бъде прието от Министерски съвет. Това се е отложило от тази седмица, тъй като финансовият министър Петър Чобанов не се е явил на редовното заседание, за да представи своето становище. КНСБ обаче са получили уверение, че такова има изготвено и то е положително.
Имаше инфарктни ситуации и бяхме готови за синдикални действия, признаха от синдиката, като увериха, че след продължилите до късно снощи преговори вече ще спят спокойно.
Приемането на договора осигурява на сектора двугодишно спокойствие, че няма да има политически намеси, от който и да е на власт, смята Такева. Тя вече е готова със следващата си задача - разработване на критерии, съвместно с Националното сдружение на общините, за създаване на „защитени детски градини", а не само такива училища. Такева предначерта и образа на желателния следващ просветен министър - той трябва да е амбициозен и да отстоява всяка стотинка за образование. Такъв човек според Такева е и Клисарова.
Въпреки днешния успех, Синдикатът на учителите все още има искания. Те са предимно финансови и се отнасят към Бюджет 2015. За него Такева иска с 450 милиона лева повече от разписаната за 2014 г. сума. По думите й това е нужно за увеличаване с 18 % на единните разходни стандарти, с 15 % ръст на заплатите и пари за подобряване условията на труда, особено за информационни технологии.
Около 60 милиона ще са нужни за квалификация на учители. Извън сумата от 450 милиона, Такева се надява и на 150 милиона лева за обезпечаване на десетте национални програми, в които влиза и безплатното хранене и транспорт на учениците.

Лесно ли е да си учител в България ?

Лесно ли е да си учител в България ?
Това ли наричаме учителска заплата, след като в страните от ЕС ясно се вижда, че те са в пъти по-високи от тези в България:
·         Учителско възнаграждение в Люксенбург – 5 870€ на месец
·         Учителско възнаграждение в Белгия – 2 527€ на месец
·         Учителско възнаграждение в Чехия – 741€ на месец
·         Учителско възнаграждение в Дания – 3 477€ на месец
·         Учителско възнаграждение в Германия – 3 574€ на месец
·         Учителско възнаграждение в Естония – 771€ на месец
·         Учителско възнаграждение в Ирландия – 2 317€ на месец
·         Учителско възнаграждение в Гърция – 1 092€ на месец
·         Учителско възнаграждение в Испания – 2 312€ на месец
·         Учителско възнаграждение във Франция – 2 060€ на месец
·         Учителско възнаграждение в Хърватия – 724€ на месец
·         Учителско възнаграждение в Италия – 1 920€ на месец
·         Учителско възнаграждение в Кипър – 1 990€ на месец
·         Учителско възнаграждение в Холандия – 2 685€ на месец
·         Учителско възнаграждение в Австрия – 2 483€ на месец
·         Учителско възнаграждение в Португалия – 1 788€ на месец
·         Учителско възнаграждение в Словения – 1 400€ на месец
·         Учителско възнаграждение във Финландия – 2 641€ на месец
·         Учителско възнаграждение в Швеция – 2 446€ на месец
·         Учителско възнаграждение в България – 272€ на месец

Никой не може да определи лесно ли е да си учител в България, ако сам той не е бил учител. Никой учител не знае какво е да работиш с деца от начална училищна възраст, ако не е заставал пред тях макар и само за един ден. А когато се наложи учителят да отсъства, налага се не само известяване по телефона, а трябва да се помисли и кой ще го замести, после болният учител следва да обясни докъде си е стигнал с темите за преподаване, да каже по някоя дума за всяко дете и още много неща, свързани със спецификата на работа с малките ученици. Спомням си как някои от бившите ми, вече в пенсия колеги, са споделяли с мен, че почти никога не са отсъствали от работа, дори в моментите, когато не са се чувствали съвсем добре. Може би за някои от младите хора в съвременния живот това е налудничаво. Те се мотивират с аргумента на широко разпространената житейска стратегия напоследък, че незаменими хора няма. Може и така да е, зависи от гледната точка. А гледната точка на началния учител е винаги в полза на децата — да не губят те, защото моментът на обучение и възпитание в начална училищна възраст е най-важният в живота им — нали тогава се наливат основите на бъдещата личност.
Мили хора, представете си построяването на една сграда! Всички сме виждали как най-напред се определя мястото, огражда се, после се копаят основите, след това се наливат. Всичко това трябва да се направи по предварително изработен план, който се материализира с изключителна прецизност, качество на труда и материалите, за да бъде постройката стабилна. Когато се направят основите, след това бързо и лесно се гради нагоре. После като че ли изведнъж постройката израства пред очите ни.
Така е и при децата на 7–11 години. Спомням си как екипът на учителите, водещи първи клас, трябваше да отиде на семинар. Възложиха на колеги от прогимназията да ни заместват.
Един ден имахме почивка между 10–11 часа. И тъй като семинарът се провеждаше в близост до нашето училище, ние решихме да идем да си нагледаме малките ученици. Отиването ни съвпадна с голямото междучасие, а там и деца, и колеги се втурват към нас с думите:
— Хайде, идвайте си вече по местата, защото е много трудно! Едва се справяме!
След това колегите от прогимназията съвсем откровено споделят, че това е изключително трудна и отговорна работа в много отношения. Не можеш да кажеш:
„Сядайте и пишете в тетрадките!“
В междучасието не върви да ги оставиш, защото трябва да им покажеш коя тетрадка да извадят, за кой предмет да се подготвят и какво ли още не.
Ето това са основите на зданието, наречено човешка личност. Това, както всяко нещо в живота, се получава добре само ако са налице условия за развитие и много, много търпение и любов.
Учителската професия е трудна по много причини, но тя е уникална с това, че в съзиждането на основите на човешката личност, учителят вгражда не сянката, а сърцето си. Той дава от душата си най-хубавото и не се щади. Рядко си позволява да отсъства, защото макар някои да твърдят, че незаменими хора няма, началният учител е незаменим за децата — бих го сравнила с присъствието на майката за детето в първите месеци след раждането му — незаменимо! Не познавам колега, на когото, ако се наложи да отсъства, не осъществява постоянна връзка със заместника си, а децата го търсят и заедно с родителите очакват с нетърпение завръщането му сред тях.

 препечатано от Образование.БГ