Wednesday, 30 September 2015

ИЗБОР НА ПРЕЗИДЕНТ И КЛЕТВА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

УТРЕ, 2 октомври, от 13:40 във видео залата на 3 корпус ще се проведе избор на президент и изпълнително бюро на Ученическия съвет. След избора членовете на УС  ще встъпят в длъжност с тържествена клетва и ще влязат в първото си заседание. УСПЕХ на кандидатите!

Saturday, 26 September 2015

Пенсиониране на учителите след промени в КСО


http://www.pedagozi.bg/novini/pensionirane-na-uchitelite-sled-promenite-v-kso#.VgWay1VZlCE.facebook


В ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г. са публикувани промени в Кодекса за социално осигуряване. Промените се отнасят до приетата от Народното събрание пенсионна реформа, но част от тях засягат и Учителския пенсионен фонд, което пряко касае работещите в системата на образованието.
Какво трябва да знаем за промените засягащи УПФ?
1. Учителския пенсионен фонд става безсрочен, т.е. отпадна условието, че неговото действие е до края на 2020 г.
2. Поради промяната на статута на фонда текстовете, които го регламентират са извадени от преходните и заключителни разпоредби на КСО (досегашен § 5 от ПЗР) и са изнесени в основния текст на кодекса – чл.3, ал. 6, според която учителите се осигуряват за старост и в Учителския пенсионен фонд, чл. 4в, ал. 7 с която се определя вноската за УПФ – 4.3%, изцяло за сметка на работодателя, чл. 20а, регламентиращ самото съществуване на УПФ и чл. 69в, в който са изведени условията за ползване на фонда.
3. Промяна има в ал. 1 на чл.69в (спрямо ал. 1 на §5), определяща придобиването на право за ползване на УПФ.
Съобразено с приетото постепенно нарастване на пенсионната възраст отпадна въведеното от 01.01.2014 г. условие учителите да придобиват право на ранна пенсия „три години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1“.
За напред това право ще се придобива, като от 01.01.2016 г. възрастта за жените става 57 години и десет месеца, за мъжете 60 години и десет месеца, а от 31.12.2016 г. – както следва:
  • до 31 декември 2029 г. възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 г. – с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 62-годишна възраст;
  • до 31 декември 2017 г. възрастта за мъжете се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2018 г. – с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 62-годишна възраст.
Съществено е, че не се увеличава изискуемият учителски стаж – той се запазва постоянен – 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.
4. Важно е да се знае, че придобивките, които осигурява УПФ са запазени в досега съществуващия си вид.

Почетохме заедно.....

По инициатива на г-жа Светла Ботова – учител по английски език -отбелязахме Международния ден на езиците на 25 септември с четене на откъси от любими книги през голямото междучасие. Бяха поканени да се включат учениците, учителите и служителите в нашето училище. 26 септември е обявен за Европейски ден на езиците от Съвета на Европа с подкрепата на Европейския съюз на 6 декември 2001 година. Целта на празника е да насърчи изучаването на чужди езици на нашия континент. „Да знаеш много езици, значи да имаш много ключове за една врата.“, е казал френският просветител Волтер. В Европейския ден на езиците се включиха ученици от различни класове, които прочетоха откъси на български език, Елефтерия – част от „Малкият принц“ на гръцки език, а Стаси, Елизабета и Калоян от VII клас и Мавродия от XI клас изпълниха стихотворения на руски език. Учителите също достойно отбелязаха празника. Част от тях, които преподават български език и английски език, както и г-жа Гамсъзова и г-жа Гайдарова кратко, но увлекателно ни представиха малки късове от свои любими текстове. Междучасието свърши неусетно, но преди да се разделим, си обещахме да почетем отново заедно.
Ирина Даскалова, учител по БЕЛ и руски език

Thursday, 24 September 2015

Въвежда се задължението работодателят да отправи писмено предизвестие при пенсиониране

Промени в прекратяването на трудовия договор

В Държавен вестник, брой 54 от 17.07.2015 г. е публикуван Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Промените са в сила от 17.07.2015 г.
Съгласно чл. 327, ал. 1, т. 12 от Кодекса на труда работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Следователно въвеждането на нова т. 12 в ал. 1 на чл. 327 дава възможност на работника или служителя, придобил право на пенсия да прекрати трудовия си договор без предизвестие. С тази промяна се облекчава работника или служителя при прекратяване на трудовия договор по негова инициатива, защото до момента това прекратяване се извършваше при условията на чл. 325 КТ – по взаимно съгласие или по чл. 326, ал. 1 от КТ с предизвестие от страна на работника.
Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ работодателят обаче може да прекрати трудовия договор при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, само след като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 КТ.

Ново наказание за недисциплинирани ученици

Окончателно забраниха използването на мобилни телефони в час.

Освен със забележка, предупреждение за изключване и изключване, недисциплинираните ученици вече ще се наказват и с преместване в друг клас или с преминаване от дневна в самостоятелна форма на обучение
Това решиха депутатите с приемането на второ четене на промени в Закона за училищното и предучилищното образование, информира Нова ТВ.
Окончателно забранено беше и използването на мобилни телефони в час.
Учениците няма да могат да пушат цигари, нито да употребяват алкохол на територията на учебните заведения.
Учителите пък вече ще могат да избират по какви учебници да преподават измежду неограничен брой, а не както е в момента – измежду три.
Най-малко пет години учителски стаж ще е нужен за заемане на длъжността „директор”
на детска градина, училище или център за подкрепа за личностно развитие. Длъжността „директор” в държавните и общинските институции ще продължи да се заема след конкурс. Не беше прието предложението на АБВ за въвеждане на мандатност от пет години за директорите на училища.
На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, родителите, административните органи и обществеността,
записаха в закона депутатите.
При пенсиониране на педагогическите специалисти, които през последните 10 години от трудовия си стаж са работили в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка, ще се изплащат 10 брутни работни заплати. Запазва се и правото за предоставяне на средства за представително облекло за всяка календарна година.
Учител не може да извършва срещу заплащане обучение или подкрепа на деца и ученици, с които работи в детската градина или в училището, записаха още народните представители.
Правата и задълженията на родителите също бяха записани в специална глава от новия закон за образованието.
В нея се посочва, че родителите имат право редовно да получават информация за развитието на децата си, да се срещат с ръководството на детската градина или училището, с класния ръководител, с учителите и с други педагогически специалисти. Родителите ще могат да присъстват и да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, засягащи права и интереси на детето им.
Родителите се задължават да осигурят редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно и училищно образование, да участват в родителски срещи и да се явяват в учебното заведение след покана.

Задължение на родителите е да се осведомяват редовно за приобщаването на децата им в детската градина и в училището, за успеха и развитието им и за спазването на правилата. Родителите трябва да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка на децата им.
Източник: по материали на БТА, NovaNews.bg    

Wednesday, 23 September 2015

Музейко пристига у нас на 30 септември 

Детският научен център официално отваря врати през септември, но най-любопитните ще могат да надникнат още през август         
 
Детският научен център Музейко ще бъде открит официално на 30 септември, това съобщиха неговите създатели – Фондациите „Америка за България“ и „Музейко“. На първи октомври ще започнат програмите в Музейко, тематичните му дни, и ще бъдат достъпни всички интерактивни изложби, които представят науките чрез игри.

Muzeiko.jpg

Междувременно ваканцията започва с добри новини. През август сградата на Музейко ще отвори врати за най-любопитните с детска школа "Игра и наука в Музейко".
Тогава ще бъдат готови и следните изложби: ГРАДИНАТА ЗА ТВОРЦИ, която ще предлага отдих на родителите и много забавления за децата, ГОЛЯМОТО ДЪРВО, което свързва най-ниската с най-високата точка на сградата, но е и връзката между праисторията и космоса, между миналото, настоящето и бъдещето. Най-младите изследователи ще могат да се забавляват и да учат в ПРОСТРАНСТВО ЗА МАЛКИТЕИЗСЛЕДВАЙ СВОЯ СВЯТ: ГРАД ще очаква всички бъдещи архитекти, инженери и строители, а в ИЗСЛЕДВАЙ СВОЯ СВЯТ: ПРИРОДА Музейко ще споделя всичко, което знае за растенията и животните. От трите изложби, посветени на ПОДЗЕМНИТЕ ТАЙНСТВА ще можем да научим повече за ДРЕВНИТЕ ГИГАНТИ, вълнуващите ИСТРОИИ, които има да разкаже археологията и всички тайни на геологията, скрити в СКАЛИТЕ. Под зеления ПОКРИВ се намират и отговорите на въпросите КОЙ СЪЗДАВА БЪДЕЩЕТО: ЗЕМЯ и КОЙ СЪЗДАВА БЪДЕЩЕТО: КОСМОС, а за всички, които не могат да спрат да гледат към звездите, врати отваря и ПЛАНЕТАРИУМЪТ.       

И това не е всичко. През есента Музейко подготвя още големи изненади, но кой е очаквал друго?  

А докато Музейко ни показва дома си и подготвя своето пристигане през септември, можете да посетите новия му уеб сайт www.muzeiko.bg, за да следите всички новини, да научите повече за изложбите както и за достъпа до тях: http://bit.ly/1Q2EUgQ и годишните карти: http://bit.ly/1Frpwk2
                                                                             
МУЗЕЙКО е най-големият детски научен център в Източна Европа, който ще отвори врати на 30 септември 2015 г. в София. Той се строи по идеи и с инвестицията на фондациите “Америка за България” и „Музейко“ на територията на община Студентска върху разгърната площ от 3500 кв.м., 2000 кв.м. от които - пространство за интерактивни игри, които да събуждат любопитството на децата към наука, инженерство, екология, комуникации и изкуства, и да подпомагат по увлекателно-игрови начин желанието на малките да учат.     

Музейко от вън и от вътре:

Прикачени файлове

Без мобилни телефони в училище, решиха депутатите
Всяко училище ще трябва да изготви свой етичен кодекс, който да бъде публикуван на интернет страницата му, записаха депутатите в Закона за образоването
- Депутатите направиха официална забраната за използване на мобилни телефони в клас с приети на второ четене текстове в Закона за образоването.
С новия закон на децата е забранено да използват мобилните си телефони по време на учебните часове, съобщи БНР.
- Учениците няма да имат право да участват в хазартни игри, да употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества, да носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност, записаха още депутатите в закона.
- Всяко училище ще трябва да изготви свой етичен кодекс, който да бъде публикуван на интернет страницата му.
- В закона бяха описани правата и задълженията на учениците. Според текстовете учениците имат право да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове. Учениците ще могат да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т.ч. училищния учебен план.
- С промените децата ще имат право да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността.
- Учениците ще са длъжни за носят ученическите си лични карти във и извън училище.
- Други промени предвиждат министърът на образованието да одобрява неограничен брои учебници и помагала. Според сега действащите разпоредби министърът одобрява до три учебника по един учебен предмет за всеки клас.  Да почетем заедно


Ученическият Съвет предлага да отбележим Деня на езиците,който традиционно се чества на 26 септември, като ПОЧЕТЕМ ЗАЕДНО в голямото междучасие на 25 септември. Нека всеки донесе книга или електронен четец и се срещнем във фоайето на корпус 3 в 10:40 - ученици, учители, служители.
           
                             

Thursday, 17 September 2015

Началната заплата на учителите трябва да е като тази в IT сектора

Според проф. Сергей Игнатов, учителите работят със софтуера на ума на нацията

Публикувана: 15 Септември, 2015 07:31
 5 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА  1421
Началната заплата на учителите трябва да е като тази в IT сектора
Снимка: БТА
  ШРИФТ ПЕЧАТ
„Учителите работят със софтуера на ума на нацията. Следователно тяхната начална заплата трябва да е като началната заплата в IT сектора и така да расте. Естествено с това ще растат и отговорностите.“ Това заяви в интервю пред Факти.бг бившият министър на образованието между 2009 г. и 2013 г. професор Сегрей Игнатов.

Според вас изправена ли е образователна система пред криза, заради липса на учители?
Мисля, че няма такава опасност. Има такава песимистична прогноза, защото според изследвания средната възраст на учителите е 57 години. На пръв поглед това е стресиращо. Средната възраст на българския народ, обаче също е над 50 или 55 години. Не е застрашена, защото новият закон за образованието би трябвало да влезе в сила от 2016 – 2017г. Освен това има голям интерес към учителската професия. Този интерес се засили от 2010 г. с началото на финансовата криза, тъй като учителската професия предлага стабилно работно място, творческа работа, а едновременно с това има и доста социални придобивки. Основният проблем на тази професия е основният проблем на всички българи. Имаме нужда от повишаване на заплащането в училище. Това не може да стане, както се предлага, със 7 или 8% . След като се стабилизира страната в близките 1, 2 години след финансовата криза, трябва да има специално политическо решение по отношение на българското училище, статутът на българския учител и заплащането на българския учител. Това, в което съм абсолютно убеден, на базата на фактологичен материал, не на нещо друго, е че след като се оправи статутът на българския учител, учителската професия ще стане още по - привлекателна.
Не става въпрос просто за количеството на идващи млади хора, а за хората, които представляват високо качество – лидерите от висшите училища ще се насочат към тази професия. Тук има нужда от политическо решение, тъй като ние преживяхме кризата, но някак по-бавно се измъкваме от нея. Това е моето убеждение.  Дори да не се предприемат мерки обаче, има голям интерес. Аз лично, като човек ангажиран с тази система , мисля, че ние трябва да привлечем в тази професия лидерите от студентските скамейки. Отличниците и лидерите от студентските години трябва да стават учители, за да създават бъдещи лидери. Това обаче изисква специално политическо решение.  Има различни политически концепции. Моята гледна точка е, че България няма да успее, ако просто запълва дупките. Имаме проблеми със здравеопазване, социална сфера и т.н. Просто трябва  да се вземе решение да се насочим към образованието. Образованието ще реши всички останали проблеми. Образованият човек е по-здрав, образованият човек спазва законите. Такъв е опитът на много страни.
Правилно ли е частните училища да получават държавна субсидия?
България е една от малкото страни, в които до скоро парите не следваха ученика в частните училища. Независимо от това, което се говори,  ако направите една справка ще видите, че дори социални държави като Франция подкрепят частните училища. Тук в България изискването е същото, защото техният учебен план трябва да е като на останалите училища. Хубаво е да има такава подкрепа, защото тези български деца имат родители, които плащат данъци. Едно дете като се роди вече има ЕГН. Когато то стане първи клас, вече парите са предвидени за него. Изведнъж, ако е в частно училище, възниква въпроса къде са тези средства. Не си мислете, че те остават в системата на образованието. Те са 10 или 13 млн, които се преразпределят моментално, защото  има една лоша практика, при която, когато някъде трябва да се запълват дупки се взема от образованието. Ако тези милиони се разпределят на 2500 училища, сами преценете как ще се повиши стандарта на едно училище с около 1000 лева, които ще дойдат за около година. За бюджета на едно училище това не е голяма помощ. Но пък е добро решение, за това едно дете да знае, че то е било в частно училище, но държавата пак се е грижела за него по някакъв начин.
Това е важно за изграждането на националната ни идентичност. Не може да има деца, които са отхвърлени, защото родителите им били богати. Ако направите справка, вие ще видите, че има много богати хора, които пращат децата си в частни училища, но и че болшинството родители, които изпращат децата си в такива са мои колеги. Университетски преподаватели, професори, журналисти, адвокати или хора от подобни професии, за които образованието е ценност и които искат децата им да са в по-специална среда. Иначе е лесно чисто популистки да се каже „децата на богаташите“. Повечето богаташи си изпращат децата навън. Не, че тук няма, но големият процент са мои или ваши колеги.
Според Вас правилно ли беше въведена реформата с делегираните бюджети? Наскоро Янка Такева заяви, че така учителите стават зависими от учениците.
Тя е права, учителите зависят от учениците. Защото по този начин училищата се борят да имат повече ученици и да ги задържат в училището. В по-голямата част от цивилизования свят финансирането е такова. Парите следват ученика или студента. Въпросът, който и днес аз задавам реторично е: Защо там е много трудно да завършиш училище или университет , независимо от това, че парите следват ученика или студента, а при нас не е така? Има отговор. Първо не се спазва закона. При нас съществуват закони, но те не се спазват. Наскоро нашумяла беше темата за "мъртвите души" в училище. Това е нарушение на закона, а не е проблем в делигирания бюджет.
Спекулира се, че учителите се страхуват да пишат ниски оценки, за да имат повече ученици.
Ами аз съм преподавател в частен университет – Нов български. Ние си пишем двойки и въобще не ни интересува. Тук се изследва студентското мнение, от което зависят и нашите заплати. Според тези изследвания студентите предпочитат строгите преподаватели, а не тези, които пишат високи оценки. Те си казват, че щом си дават парите те трябва да бъдат научени. Това може да стане само, когато има сериозен подход. Делигираните бюджети бяха въведени по времето на тройната коалиция, но проектът е от края на 90-те години. Той не е измислен от Даниел Вълчев. Това е системата в по-голямата част от англосаксонския свят. Въпросът е да се спазват законите и да има по-голям контрол. С  новия закон с обществените съвети, в които да присъстват и представители на общината, и родители ще осигури по-голям контрол. Но самоконтролът, от който цялото ни общество има нужда, изисква повече време.  Има опит от Естония и ние сме го говорили тук. За делигираните бюджети трябва  специална форма за жизненоважни райони, където наличието на училище съхранява населеното място. Това означава, че при наличието на по-малко ученици бюджетът се увеличава с определен процент, за да може да се поддържа съществуването на училище.
Това е нещо, което постоянно трябва да се изследва и да се прави, защото има много важни райони в България, където населението просто напуска, ако няма училище. За това и малкият брой ученици там по някога е от национално значение, за да се запази училището. При наличието на система за делигирания бюджет това трябва да съществува като формула и възможност. На времето Янка Такева предложи и се събираха групи, които да предложат въвеждането на тази формула. Тези подробности могат да запазят живота на едно селище.
Какво според Вас е решението на казуса с мъртвите души в училищата или фиктивното записване на ученици?
Разрешението е много просто и то е да се спазва закона. За един директор, който  подава невярна информация или документ с невярно съдържание, ако се не лъжа наказанието е от 5 до 10 години лишаване от свобода. Когато подаваш документ с невярна информация попадаш под ударите на закона. Може би да се създаде специална точка за преподаватели, но такава си съществува. Просто, когато подаваш неверен документ си има наказание.  Няма нужда от специален закон, защото той си съществува в Наказателния кодекс. Борбата е да се спазва закона.
Министър Танев предлага промени в изплащането на държавната субсидия и нови текстове в Наказателния кодекс за "мъртвите души".  Има ли нужда от такива?
Аз смятам, че няма. Просто, когато "мъртвите души" се отчитат, тогава директорът подава документ с невярно съдържание. За това си има много тежко наказание и то си съществува. Не си представяйте, че тези делегирани бюджети са чували с пари, които чакат в министерството, които се пращат до училищата. Те отиват в общините. Парите се плащат през общините. Не министерството ги разпределя по училищата. Парите не се плащат веднъж в годината. Това, което от министерството върви към самите училища, е свързано с програми за подобряването на материалната среда. За това се кандидатства през министерството. Основната част от делегирания бюджет върви през общините. Вероятно искат да се усили контрола и да знаят по колко са учениците  всеки месец. Може да се напишат нови неща към наказателния кодекс, но дайте да спазваме наличните. На времето искаха да се инкриминализира посегателството срещу учител. Ние го направихме и към 2010 г. го внесохме чрез правосъдното министерство и там има добавка, в която посегателството над учител е приравнено с посегателството над прокурор. Какво да се направи повече от това?
Какво трябва да се промени в българското образование, за да може децата да остават в България?
Не трябва да има такива промени само в образованието. Трябва да се промени средата извън училище, тя трябва да е привлекателна за реализацията на младите хора у нас, за да могат те да останат. Не може образованието да бъде едва ли не някакъв остров. Макар, че има такива. Примерно ние казваме, че мечтаната чужбина може да бъде открита в Нов български университет. Младите хора обаче пътуват, защото много мислят какво ще се случи, след като си вземат дипломата. Те искат реализация, не толкова до заплатата, която естествено трябва да ти позволява достоен живот, а такава, която да ти позволи да се включиш в световното състезание. Повечето хора искат да бъдат част от това световно състезание и ако средата извън училище не позволява това, семействата с по-голяма визия и възможности искат техните деца да се реализират в по-различна среда.
Моята формула е такава - учителите работят със софтуера на ума на нацията. Следователно тяхната начална заплата трябва да е като началната заплата в IT сектора и така да расте. Естествено с това ще растат и отговорностите. Като повишиш статута на българския учител, тогава ще привлечеш в учителската професия и лидерите от университетите. Най-добрите студенти ще мечтаят да станат учители. Така е във Финландия, там най-престижно сега е да си учител. Системата им обаче е жестока. Договорите са едногодишни. Всяка година на около 30-40% не им подновяват договорите, а влизат хора от висшето образование. Желая много успех на учителите и техните семейства. Все пак е 15-ти септември и започваме с нови надежди.
Учениците до четвърти клас няма да повтарят годината
Няма да повтарят и ученици от дванадесети клас, които имат годишна оценка "слаб (2)" по един или по няколко учебни предмета или модула, решиха депутатите

Учениците от първи до четвърти клас, които не са усвоили заложените в учебната програма компетентности, няма да повтарят годината. Това решиха депутатите с приемането на текстове от Законопроекта за предучилищното и училищното образование на второ четене.
Няма да повтарят и ученици от дванадесети клас, които имат годишна оценка "слаб (2)" по един или по няколко учебни предмета или модула. Те ще могат да се явява на изпити за промяна на оценката без ограничения на броя изпитни сесии.
На учениците от първи до трети клас включително няма да се поставят количествени оценки, решиха още народните представители.
На учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална учебна програма, ще се поставят оценки само с качествен показател, които може да са: "постига изискванията", "справя се" и "среща затруднения".
Според приетите текстове в края на четвърти, седми и десети клас ще се провежда национално външно оценяване.
В самостоятелна форма ще могат да се обучават ученици по тяхно или на родителите им желание. В самостоятелна форма ще се обучават също и деца с изявени дарби, деца, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не могат да се обучават в дневна форма, както и лица, навършили 16 години. Самостоятелната форма на обучение ще се организира след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието. Ако децата, които по желание на родителите им се обучават самостоятелно, не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, ще продължават обучението в друга форма на обучение, препоръчана от екип за подкрепа за личностно развитие.
От БСП изразиха несъгласие с възможността децата да се обучават самостоятелно по желание на техните родители. Милена Дамянова от ГЕРБ обясни, че самостоятелната форма на обучение се разширява, но в същото време се въвежда и строг контрол за записването в такава форма. Тя допълни, че такава форма има във Франция, Финландия, Ирландия, Русия и др.
Обучението чрез работа, т.нар. дуална система на обучение, ще може да се организира във втория гимназиален етап за ученици, които са навършили 16 години. При обучението чрез работа професионалната квалификация ще се придобива чрез практическо обучение в реална работна среда и обучение в професионална гимназия. Този вид обучение ще може да се организира от професионална гимназия въз основа на партньорство между един или няколко работодатели.
Целодневна организация на учебния ден ще има от първи до четвърти клас при желание на родителите, както и от пети до седми клас при желание на родителите и съобразно възможностите на училището.
В закона беше записано, че Часът на класа ще се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.
Междувременно предлагат родители да имат право да участват в провеждането на матурите и така да могат да следят процеса отблизо. Самите изпити ще са на модули. Мерките идват и след разкритията на Нова телевизия за случаите на преписване на последни матури.

Sunday, 13 September 2015

30 седмични програми за малките ученици

http://www.сръчковци.com/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F/30%20%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/30/

30 седмични програми за малките ученици


Извинителните бележки да се пазят 5 години, както дневника

Учителите са длъжни да съхраняват писмените изпитвания до края на учебната година, стана ясно на съвещанието на директорите, проведено от РИО
288 са отпадналите за миналата учебна година. Повтарачите са 2069, най-много в 5 клас. Фиктивно записани – във всички форми на обучение
DSCF5077
Извинителните бележки да се пазят 5 години, както дневника. Това е новото изискване към училищните директори, стана ясно на съвещанието, което Регионалният инспекторат по образованието регулярно провежда в навечерието на 15 септември. 184 са проверените училища през миналата учебна година, като експертите са установили, че не се контролира извиняването на отсъствията и не всички се отразяват в дневника. Заедно с това някои директори не уведомявали съответната община за трайно непосещаващите училище, не се подавала информация и до „Социално подпомагане“ при допуснати 5 неизвинени за съответния месец. Установени са фиктивно записани ученици във всички форми на обучение. Eдна от мерките за справяне е въвеждане на система за внезапен седмичен контрол и проверка от Регионалния инспекторат. Това е препоръчал министърът на образованието Тодор Танев на срещата с началниците в Камчия преди седмица. При констатиране на нередности ще бъдат налагани санкции. МОН обмисля възможност издръжката, която държавата отделя за един ученик, да се изплаща не на годишна база, а поетапно след проверка за реално записани ученици.
Напусналите образователната система за миналата учебна година в областта са 288, основно заради натрупан огромен брой отсъствия, слаб успех и по семейни причини, отчетоха от РИО. Повечето от тях са от ромски произход, социално слаби семейства, най-често лишени от родителска грижа и контрол. Броят на отпадащите в региона намалява. След бума през 2011/2012 година, когато са били 671, през 2013/2014 те падат до 305. Във връзка със Стратегията за намаляване дела на преждевременно отпадналите, деца, които натрупат 5 неизвинени, трябва да бъдат посетени вкъщи и да се предприемат мерки за връщането им, напомниха от просветния инспекторат.
Що се отнася до учениците от 1 до 12 клас, които повтарят, заради слаб успех, то те са общо 2069. Това поставя Пловдив в златната среда на националната класация. Най-големи затруднения да се справят с учебния материал изпитват петокласниците, затова те са и най-многобройни сред повтарящите – 409. 333 са шестокласниците, а децата, които още един път карат 7 клас, са 252. Броят на оставащите в 8 клас е 248. Новото изискване към директорите и учителите е писмените изпитвания да се съхраняват до края на съответната учебна година. При проверките по училищата е била констатирана липса на съответния брой оценки по даден предмет, както и на утвърдени критерии за оценяване.
Според анализа на просветните експерти все повече се увеличава броят на децата, които заминават за чужбина и се връщат обратно в рамките на същата учебна година, което затруднява системата. Увеличават се и желаещите да се преместят от един профил или професия в друг веднага след старта на учебната година, поради направен грешен избор.
От РИО отчетоха също голям брой маломерни и слети паралелки в малките населени места, което не дава възможност за инвестиции и подобряване на учебната среда и качество в селските училища.

Thursday, 10 September 2015

Учителите остават без обещаното увеличение на заплатите тази годинаИма пари само за еднократни бонуси до края на годината
Заплатите на учителите няма да бъдат увеличени, ако за следващата година не се намерят още 90 млн. лв. Вместо това те щели да получат еднократен бонус тази есен.
Това обясни в сряда след заседанието на правителството министърът на образованието Тодор Танев.
Вече са осигурени 20 млн. лв., с които могат или се увеличат леко заплатите до края на 2015 г., или да се раздадат бонуси, разясни Танев. В момента в МОН правели изчисления на различните варианти.

20-те милиона лева са от вътрешни преразпределения в просветното министерство, каза финансовият министър Владислав Горанов. Тази сума може да покрие увеличение на учителските заплати с 10%, но само до края на годината, обявиха през август синдикатите. За следващата са нужни още 87 млн. лева. Според тяхната информация вдигането вече било договорено с премиера Бойко Борисов. Заплащането на учителите трябваше да се увеличи от октомври.
Ако остане само вариантът с бонусите, те щели да бъдат дадени за Деня на будителите на 1 ноември.
2,8 млн. лв. допълнително отпусна в сряда МС на общините за старта на учебната година. 736 хил. лв. ще бъдат използвани за осигуряване на целодневно училище за децата от началния курс.
Над 2 млн. лв. пък са за извънучилищни дейности като кръжоци. Според плановете на правителството в тях трябва дабъдат обхванати 60 000 деца през учебната година. 51 хил. лв. ще отидат за стипендии на деца, които са показали спортни резултати.

Monday, 7 September 2015


ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН УЧИТЕЛСКИ ФОРУМ на 10-11 септември 2015 г.

Съдържание на новината:
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
РААБЕ България, СБУ, Фондация „Програма Стъпка по стъпка“ и Клет България с подкрепата на МОН организират Първи национален учителски форум „Учителят в действие. Съвременни методи и подходи за ефективно преподаване“. Форумът ще се проведе на 10-11 септември 2015 г. в гр. София, хотел Рамада София.
Повече информация ще получите от приложените файлове и на тел. 02/ 974 1796, 0896 66 99 02 и 0879/54 54 18.
Прикачен файл:

Публикувано от:
ДИМОВА, СИЛВИЯ
Старши експерт за квалификация на педагогическите кадри

Saturday, 5 September 2015


17 ПРОСТИ ПРАВИЛА ЗА УСПЕШЕН ПРОБИВ В ЖИВОТА1. Не разпространявайте клюки и интриги.
2. Никой никому не е длъжен. Забравете думата „дължа". В противен случай ще потънете в дългове – както материални, така и морални.
3. Имате идея? Запишете я.
4. Откажете се от навика да се оплаквате. Никой не се интересува от чуждите проблеми.
5. Не се смейте на чуждите мечти.
6. Не се връщайте към хора, които са ви предали. Те не се променят.
7. Прекарвайте с родителите си повече време. Моментът, в който няма да ги има, винаги настъпва неочаквано.
8. Говорете истината и няма да ви се налага да помните нищо.
9. Научете се да си признавате грешките.
10. Закъснявате? Намерете начин да предупредите за това.
11. Съкратете до минимум гледането на телевизия.
12. В сложни ситуации легнете да спите. И не забравяйте, че „и това ще мине".
13. Дори и в сериозни разправии не обиждайте хората. После ще се помирите, но думите ще се помнят дълго.
14. Вежливостта е голяма сила. Използвайте я по-често.
15. В началото на деня свършете най-трудната и неприятна работа. След това няма да ви занимават тревожни и ненужни мисли.
16. Върнете всички дългове.
17. Помнете фразата „Продължавай напред въпреки всичко". Опитайте – помага.

Thursday, 3 September 2015Златните принципи на Мария Монтесори за възпитанието на детето
02 септември 2015  

Мария Монтесори формулира своите заповеди като кратки сентенции, изключително лесни за запомняне. Те са съвсем прости, но в тях е заложена много мъдрост.
Ако родителите искат да затвърдят връзката си с децата и да я развиват, така че детето им да израсне развита и хармонична личност, е добре поне веднъж годишно да си препрочитат тези правила.
1. Децата се учат от това, което ги заобикаля.
2. Ако едно дете често е критикувано, то се учи да съди.
3. Ако едно дете често е хвалено – то се научава да цени себе и и другите.
4. Ако детето ви расте във враждебна среда – то се учи да се бори.
5. Ако сте честни с детето си – то ще израсне честен човек.
6. Ако едно дете често бива осмивано – то ще израсне срамежливо и свито.
7. Ако едно дете живее с чувството за сигурност – то ще има вяра в другите.
8. Ако едно дете често е порицавано – то често ще изпитва чувство за вина.
9. Ако едно дете често среща одобрение – то ще се научи да цени себе си.
10. Ако сте снизходителни към детето - то ще се научи на търпение.
11. Ако често се веселите с детето – то ще изгради доверие във вас.
12. Ако едно дете живее в атмосфера на приятелство и добронамереност – то ще се научи как да открива любовта.
13. Не говорете лошо за детето – нито в негово присъствие, нито в негово отсъствие.
14. Съсредоточете се върху развитието на добрите качества в детето, така че за лошите да не остане място.
15. Слушайте внимателно какво говорят и ви питат децата ви и винаги им отговаряйте.
16. Уважавайте детето, дори когато греши, грешките са поправими – не е важно дали ще бъдат поправени веднага или след време.
17. Бъдете готови да помагате във всяка ситуация на дете, което търси и опитва.
18. Помагайте на детето си да развива своите способности от най-ранна възраст. Правете това с търпение, грижа, разбирателство и любов.
19. Във възпитанието на детето винаги се придържайте към основния принцип, а именно – показвайте му най-доброто от себе си.

Мария Монтесори е италианска лекарка и световноизвестна педагожка. Вдъхновявайки се от трудовете на Е. О. Сьоген и Фридрих Фрьобел, създава възпитателен метод, основаващ се главно върху развиването на усещанията. Монтесори широко използва привлекателни материали за свободните, индивидуални дейности, благодарение на които детето укрепва своето зараждащо се "Аз". От нейните съчинения по-важни са "Научна педагогика" (1909) и "От детето до юношата" (1948).