Thursday, 30 June 2016


МИНИСТЪР КУНЕВА: НЯМАМЕ ВРЕМЕ ЗА ГУБЕНЕ, УЧИЛИЩЕТО ЧАКА МЛАДИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ


Като нация нямаме време за губене - „Мисия учител“ е нещо, около което цялото общество трябва да се обедини, защото учителите заслужават подкрепа.
Това заяви вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева при откриването на конференцията за представяне на национално изследване на системата за подготовка на педагогическите кадри във висшите училища и сравнителен анализ на системата за поддържаща квалификация и кариерно развитие в република България, ЕС и други страни. Конференцията се състоя в СУ „Св. Климент Охридски“.
Изследването, което представяме днес, е изключително ценно за реформата в училищното образование, защото ни дава посоката, която да следваме, за да не останат българските деца след няколко години без учители, посочи министър Кунева.
Изследването е реализирано от проф. Бончо Господинов, проф. Румяна Пейчева-Форсайт, доц. Илиана Петкова, гл.ас. д-р Бистра Мизова, гл.ас-д-р Йонка Първанова от факултет "Педагогика" на СУ "Св. Климент Охридски". То представя реалната ситуация с подготовката, квалификацията и постоянното учене на учителите на фона на демографския  проблем – застаряваща гилдия и липса на желаещи да станат учители. Данните сочат, че за периода 2007-2013 г. чувствително намалява относителният дял на младите кадри до 34-годишна възраст - от 15 % за 2007 г. през 2013 те са 9,9%. Значително се увеличават кадрите на възраст 55 и повече години - от 16,8% за 2007 г. той нараства на 29, 3 % за 2013 г.
Въпросът за младите учители е „опрял до кокал”, заяви министър Меглена Кунева. Тя обясни, че с промените в Закона за висшето образование професионалните направления „Педагогика“ и „Педагогика на обучението по…“, бяха изрично записани като приоритетни, в смисъл на проблемни, защото има спешна нужда от млади и добре подготвени кадри.
В предложения от МОН проект на Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ се предвижда по-голям брой часове за психологическите дисциплини, за методическите, за ИКТ и приложението му в образованието. Има увеличение на часовете за теоретична и практическа подготовка.
80 % от учителите искат подобряване на баланса между теория и практика. Според международни изследвания са нужни умения, които можеш да научиш само от колега учител. Държавният стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, предвижда въвеждаща квалификация за новопостъпилите учители. Идват в училище – нужен им е наставник – като на всяка първа работа младият човек има нужда от напътствия. Така ще осигурим и приемственост, обясни Меглена Кунева и допълни, че ще се търсят възможности за допълнително възнаграждение  за наставника, който трябва да планира въвеждането на младия колега в работата, да го подкрепи при сблъсъка с документацията и училищната среда.
Ще се инвестират усилия и средства в повишаването на професионалната квалификация и в задължителния брой часове за квалификация. Допълнителните възнаграждения за по-висока лична квалификация ще са с по-висок минимален размер. В КТД от 2016 г. е заложен ръст в годишните средства за квалификация от 0,8%, припомни министърът.
Новият стандарт въвежда прозрачна система за кариерно развитие. Вече кариерното развитие няма да е обвързано само с годините учителски стаж. Важни стават и получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, както и резултатите от атестирането им. Сред мерките за кариерно израстване ключово е атестирането на всички педагогически специалисти. Предвижда се в подкрепа на социалния статус на учителите да се поемат битовите и транспортни разходи за населени места, където не достигат специалисти. Ще се покриват и разходи за наем, когато населеното мястото малко или отдалечено.
В подкрепа на реформата в училищното и във висшето образование, изследването регистрира общо мнение на учители, директори, експерти от РИО, университетски преподаватели и общественост, че е необходима промяна в подготовката на учителите. Очертана е и в посоката, в която обществеността очаква промяната – индивидуален подход към учениците – учителите да докоснат душата им, търси се промяна на методите на преподаване – повече практически занимания, използване на съвременни технологии и въвличане на учениците в различни проекти, повече практика и добър психологически подход.
Един млад колега – Владислав Тодоров от Враца, каза на националния учителски събор нещо много силно: Едва ли децата ще запомнят всичко, което сме им казали в училище, но никога няма да забравят как сме ги накарали да се чувстват. Това е – трябват ни учители, които знаят и могат да задържат децата в училище, каза министър Кунева.
Сред мерките за привличане на млади хора към учителската професия Меглена Кунева отбеляза, че по Програма Еразъм+ е одобрен проект „Нов път за нови таланти в преподаването“, който включва разработване на едногодишна магистърска програма по новите изисквания за придобиване квалификация „учител”.  Предвижда се повече учители да бъдат включени в обучения в чужбина. В момента се провежда конкурс за 39 учители, които ще специализират в ЦЕРН. През октомври предстои още едно обучение на 39 учители по професионална подготовка и информационни технологии в Женева.
За първи път образованието е със собствена оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, припомни вицепремиерът.  Вече са одобрени две операции за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти: Първата е с бюджет 20 млн. лева. Заложено е обучение на 17 000 души, от които 2 000 на възраст до 34 години – това са младите учители. Втората е за повишаване на капацитета на преподавателите за работа в мултикултурна среда с бюджет 5 млн. лв.

Tuesday, 28 June 2016

Мнения - „Много шум за нищо“ и „Обеден сън в летен ден“.

Възпитателката Мая Илиева в село Баничан, която е от Гоце Делчев, и е преподавала в Анго­ла и Испания, владееща френ­ски, испански, португалски и руски език, лично изчака минис­тър Меглена Кунева пред зала „Арена Армеец“, за да й постави въпроса с непрекъснато увели­чаващата се документална бу­мащина на учители и директори. „На нас, г-жо Кунева, все повече ни се налага да попълваме документи, отколкото да преподаваме и изпитва­ме!“...................
http://bgjournal.info/balgarski-utchitel-razmaza-kuneva-ne-doydohme-dobrovolno-na-sabora/

Унизително е да си учител в България. Унизително е за можещите. А когато смачкаш можещите, всичко си убил. Цялата професия. Със събора в.........
http://shash.bg/meglena-kuneva-uchitelski-subor/

40 приложения за класната стая на начален етап

http://www.whiteboardblog.co.uk/2016/06/ipad-toolkit-primary-teachers/

Monday, 27 June 2016

Отпаднали паралелки съгласно чл. 20 ал. 3 от Наредба 11 / 28.03.2005г. на МОН

Cъс заповед на началника на РИО - Пловдив е разпоредено да не се извършва прием за следните паралелки, които при първи етап на класиране са под норматива за минимален брой ученици:
Населено място Име на училището Име на паралелка
1                  ГР.АСЕНОВГРАД СОУ „Свети княз Борис I” Технологичен, / ИТ/, АЕ
2                  ГР.БРЕЗОВО СОУ Христо Смирненски Природоматематически, АЕ
3                  ГР.КАРЛОВО ПГ по ЖПТ Хр.Смирненски Осигур. и ком. с-ми в ЖПИ, АЕ
4                  ГР.КАРЛОВО ПГ по ЖПТ Хр.Смирненски Автотранспортна техника, АЕ
5                  ГР.КАРЛОВО ПГ Бр. Евл. и Хр.Г-ви -Карлово Бизнес администрация, АЕ
6                  ГР.КАРЛОВО ПГ Бр. Евл. и Хр.Г-ви -Карлово Електрообзавеждане на тр. техн. АЕ
7                  ГР.ПЛОВДИВ ПГВАД Хр. Ботев Интериорен дизайн, АЕ
8                  ГР.ПЛОВДИВ ПГВАД Хр. Ботев Мебелно производство, АЕ
9                  ГР.ПЛОВДИВ ПГТ Гоце Делчев Автомобилна мехатроника, АЕ
10                  ГР.ПЛОВДИВ СОУ Христо Груев Данов Технологичен, /Предпр. и бизнес/, АЕ
11                  ГР.ПЛОВДИВ СОУ Константин Величков Технологичен, /ИТ/, АЕ
12                  ГР.ПЛОВДИВ СОУ Св. Седмочисленици Технологичен, /Стопански мениджмънт/, АЕ

 2744 са класираните ученици, кандидатстващи след завършен 7 клас в област Пловдив.
 Некласиралите се ученици са 168 като 129 от тях са от областта.
 Броят на всички кандидатстващи е 2912 като 189 от тях са седмокласници от други региони, 
които са подали заявление за участие в класирането на пловдивските училища. 
От тях са се класирали 150. Те ще продължат обучението си в 45 професии,
 67 специалности от професии и 67 вида профилирани паралелки. 
Тези паралелки формират 2874 места, в които са разпределени учениците. 
Това прави 112 паралелки в 33 училища. 140 са свободните места след първо класиране 
на кандидатстващите след завършен 7-ми клас в областта. От тях 78 са в град Пловдив.
 Ще бъдат закрити 12 специалности от професии – 9 паралелки или 4 професионални
и 5 профилирани паралелки в средните училища.
 Най-висок бал е сформиран в Образцова математическа гимназия (ОМГ) „Академик Кирил Попов“
, природоматематически профил с английски език – 35,786, като минималният бал е 33,303. 
Езикова гимназия с чуждоезичен профил с английски език за момиче макси
малният
 бал е 35,464, а минималният – 31,930. На трето място по максимален бал 
за момче е отново е ОМГ „Академик Кирил Попов“ природоматематически профил с английски
 език – 35,445, а минималният – 30,713. Най-много посочени желания от едно лице са 43. 
Те са посочени от дама ученици – от Пловдив и Хисаря. Първият е приет по 24-тото си
 желание, а другият – по десетото.
 Най-желан профил и е чуждоезичен профил с английски език в Езикова гимназия „Иван Вазов“. 
Желанието е посочено в заявленията на 1388 ученици.
 На второ място е Езикова гимназия – Пловдив със същия профил, 
като желание за учебното заведение са посочили 1321 ученици.
 На трето място е Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ в Пловдив с хуманитарен
 профил с английски език – 1188 ученици.
 От 28-ми до 30-ти юни учениците трябва да
 подадат документи за записване в училището, в което са класирани, или да участват на
 второ класиране, ако не са удовлетворени от класирането си на първи етап. Учениците, 
които не са класирани никъде, участват автоматично във второ класиране и няма нужда 
да подават повторно документи. На второ класиране могат да участват само ученици, 
които не са класирани по първото си желание, и желаят да бъдат класирани на по-предно 
място. Резултатите от второ класиране ще излязат до 4 юли. 


Saturday, 25 June 2016

Как да създадем изображения, видео клипове и уеб страници с Adobe Spark
Adobe Spark   е комбинация от безплатни инструменти за създаване на образи, видео клипове и прости уеб страници. Можете да използвате Adobe Spark  на вашия браузър(търсачка) или да  свалите  iPad приложенията му. Ако последвате  линковете по-горе, ще видите как точно можете да създадете образ, видео клип или уеб страница.  Adobe Spark's web app   включва търсачка на образи, опция да сваляте  JPEG изображения  и опцията да сваляте вашите видео клипове като  MP4 файлове.

Образователни приложения


Вие и вашите ученици можете да използвате  Adobe Spark за създаване на кратки информационни клипове. Записващата функция на  Adobe Spark видео редактора / video editor / прави контролирането на звука изключително лесно във всяка една от частите на клипа.

Adobe Spark инструментът за създаване на уеб страница дава възможност на учениците да разказват истории като ползват картинки. А инструментът за създаване на изображения е добро средство за създаване на графики,които веднага ще привличат вниманието на учениците или техните родители към съобщенията,които вие или вашето училище поставяте  в социалните медии. 


Tuesday, 21 June 2016

УЧИТЕЛИ.БГ - „Мисия учител”

1.06.2016

Революциите в "Арена Армеец": строго забранени!


  Пред Арена Армеец още преди девет сутринта се събират учители делегати. Автобусите започват да пълнят огромния паркинг. Нося плакат. Инструктирани сме да не носим остри предмети и бутилки с капачки, макар че всеки учител получи бутилка с капачка. В указанията обаче никъде не се упоменава, че плакатите са нещо опасно. Картон, на чиито две страни пише “Образо/увание – политика = образование“ и “Сложно образование, неграмотни ученици“.
 На пропускателния пункт удрям на камък. Не ме пускат да продължа към залата. Добре, няма да се бием. Но минавам на вариант Б.Човек винаги трябва да има минимум два варианта. Развивам плаката, обръщам го от едната страна и заставам между два от пунктовете. От двете ми страни минават и застават непознати колеги кой знае от къде, чакайки да бъдат проверени и да продължат. Всички четат с интерес, а някои ме снимат, като ми показват вдигнат палец в знак на одобрение. Оглеждам се, но други плакати няма. По едно време човек от охраната ме пита дали съм от делегатите. Успокоих го, че съм, при все че имам бадж. След малко се приближи непознат по-възрастен колега, който поиска да му разтълкувам надписа - задача. Разтълкувах му, а той ми каза, че изказванията щели да ми опровергаят надписа. Казах му, че знам.
 Забелязвам, че един познат и мой много „любим“ мултифункционален експерт от едно РИО, ме е фиксирал и ме сочи на другите около него. Един вид съм някаква атракция. Ето че пристига и автобусът с колегите ми. Всъщност посрещнах и няколко автобуса с жълтия плакат и черните букви, където видях ръкопляскащи колеги. Само да вмъкна, че ме видяха двама човека от МОН, които нищо не ми казаха. Благодаря им! Обаче…. обаче след малко началникът на Великотърновския инспекторат идва към мен и с партийно назидателен тон ме пита аз ли съм Мария Николова. Разбира се, че съм аз! Беше ми дадено да разбера, че се знае какво пиша в учителската фейсбук група Педагози, нещо, което знам прекрасно. И не се крия, защото пиша и публикувам всичко онова, което вълнува учителите. Не си измислям, не лъжа и не спестявам нелицеприятни неща.
 Бях предупредена да внимавам какво правя и в никакъв случай да не създавам проблеми на директорката си, която много уважавам и държейки един плакат, не виждам какво мога да й направя? Отговорих на госпожата, че освен с плаката, друга подривна революционна дейност в "Арена Армеец" не предвиждам. След което си подарих плаката на едни младежи, които продаваха вода под една шатра и спокойна, че ще ме пуснат без „оръжието“, влязох в залата. Съборът започна и взех да слушам за свободата, свободния дух и свободната мисъл на учителите…
 Мотото на събора беше „Мисия учител”. Това обаче може да се разтълкува по два начина. Първият начин е на Чиновника, който иска учителите да започнат да работят по новому, според новия училищен закон и в една закостеняла и консервативна среда да внесем нови, свежи и променящи средата елементи, обаче той да си остане Чиновникът със статуквото, на който му е много удобно да работи с безкритична учителска маса и да прави с нея каквото си иска.
 Вторият начин е моят. Мисията ми като учител, освен да си преподавам уроците, е да съм винаги будна. Да реагирам на нередностите, на манипулациите, на всичко онова, което затлачва образованието и му пречи да бъде истинско образование. В приветствието си към нас Меглена Кунева каза, че „ модерното общество поставя нови изисквания към образованието”. Изискванията обаче само за учителите ли са? А модерните учители могат ли да поставят нови изсиквания към МОН? Осъзнатите учители могат ли? Могат! И го правим. Освен това чухме и следното: „целта е да образоваме и възпитаме мислещи, креативни и критични млади хора, способни да вземат решения, да правят избор, да се развиват непрекъснато.”  И веднага питам. Щом като целта е такава, защо на мен ми се пречи да бъда мислеща и критична, заради един плакат? Какви цели поставя МОН, след като по-голямата част от учителите не са критични, защото се страхуват от реваншизъм, ако си го позволят? И как на такива учители ще поставиш да преследват такава цел?
 Иначе организацията по отношение на дневния ред беше похвална за организаторите. Приветстващите ни официални лица в лицето на Президента Росен Плевнелиев, кмета на София Йорданка Фандъкова, образователния министър Меглена Кунева и зам.-министър Диян Стаматов ,отправиха към нас своите думи, надежди, очаквания и пожелания. Прекрасен свеж полъх, наситен с хумор, внесоха Димитър Рачков и Мария Игнатова, а супрегрупата „Легендите” ни потопиха в музикалната атмосфера на вечните български песни. Няколко учители споделиха на видеоекрана в залата своите мисли и своето виждане по отношение на образованието, видяхме неговото човешко лице в едни малки кътчета на България,чухме и посланието на един директор.
 Самото начало започна с химна, после слушахме прекрасните гайдари, а в края на Първия национален учителски събор прозвуча „Върви, народе възродени!” в изпълнение на прекрасен хор. А народът, онзи малкия народ, заради който сме в класните стаи, ще тръгне възроден единствено и само тогава, когато на неговите учители наистина се позволи свободно да изпълняват мисионерската си роля и когато управляващите осъзнаят и проумеят, че истинският учител е будния учител, на който не му се налага да се кланя на когото и да било. И когато нито един чиновник не си позволи да държи под око който и да било учител, заради един обикновен плакат. Нито пък да  го приема като заплаха за националната ни сигурност.
Мария Николова, учител
Източник: www.transmedia.bg
Снимки: Нова телевизия

Monday, 20 June 2016

Още по темата

МОН и синдикатите подписаха Колективния трудов договор

Публикувана: 19 Юни, 2016 17:51
 0 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА  324
МОН и синдикатите подписаха Колективния трудов договор
Снимка: МОН
  ШРИФТ ПЕЧАТ
Министерството на образованието и науката, представлявано от вицепремиера и министър на образованието и науката Меглена Кунева, и синдикатите подписаха днес Колективния трудов договор.
Подписи под документа сложиха д. ик. н. Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители към КНСБ, Юлиян Петров – председател на Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”, Надежда Николчева - председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Стефка Балева - председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България и Аспарух Томов - председател на Независимия учителски синдикат към Конфедерацията на независимите синдикати в България.
Сред нещата, около които се обединиха от министерството и синдикатите, са ангажимент в обсъжданията на новия бюджет за 2017 г. да работят за 10% увеличение на основната работна заплата и 20% увеличение на допълнителното трудово възнаграждение за лекторски часове.
Синдикатите и МОН ще работят и за въпроси, свързани с финансовото осигуряване на изпреварваща професионална квалификация на учителите, които ще преподават новото учебно съдържание, както и допълнителна квалификация за изграждане на умения за работа по проекти и програми в системата на образованието.
В договора е разписано още, че средствата за представително облекло се увеличават на 360 лева. Страните се споразумяха обезщетението при пенсиониране от 1 август 2016 г. да е 10 работни заплати и 10 заплати и половина от 1 януари 2017 г. От 1 октомври 2016 г. за наставничество на учители се заплаща не по-малко от 50 лева месечно за срок до една година. Заплащането за класния стават 30 лева. В договора също така е разписано, че работодателите поемат 100% от стойността на абонаментните карти или билетите за пътуващите педагози.

МОН и синдикатите подписаха Колективния трудов договор

Публикувана на: 20.06.2016
Кoментари:0
 Снимка: МОН
Министерството на образованието и науката и синдикатите подписаха Колективния трудов договор. Подписи под документа сложиха Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители към КНСБ, Юлиян Петров – председател на Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”, Надежда Николчева - председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Стефка Балева - председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България и Аспарух Томов - председател на Независимия учителски синдикат към Конфедерацията на независимите синдикати в България.
Колективният трудов договор е валиден за две години. На всеки шест месеца на заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество ще бъде правен отчет на договора.
Синдикатите и МОН ще работят и за въпроси, свързани с финансовото осигуряване на изпреварваща професионална квалификация на учителите, които ще преподават новото учебно съдържание, както и допълнителна квалификация за изграждане на умения за работа по проекти и програми в системата на образованието.
В Колективния трудов договор са разписани и условия за здравословен, безопасен и хигиенен труд. 
Източник: МОН

Friday, 17 June 2016

Половината ни учители излизат в пенсия до 3 г.


Ако не се повишат драстично заплатите, системата ще изпадне в сериозна криза, предупреждава КТ "Подкрепа"

17.06.2016| Коментари Новини4| видяна 3330
Новини
Близо 55% от учителите ни ще излязат в пенсия в следващите три години. Ако заплатите не се повишат драстично, отливът от професията ще продължи и системата ще изпадне в сериозна криза. 
За това алармираха от синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" вчера в позиция относно новия колективен трудов договор в средното образование. Той трябва да се подпише тази седмица между профсъюзи, работодатели и МОН, но засега от просветното министерство отказват да разкрият детайлите по него. 
На този фон в неделя просветният министър Меглена Кунева се кани да "повдигне духа" на учителите на грандиозно мероприятие в "Арена Армеец". За него все повече е ясно, че ще бъде предимно шоу въпреки заявките, че трябва да представи фундаменталните промени, задействани с новия училищен закон.
От "Подкрепа" посочват, че в новия колективен трудов договор е договорена препоръка за символично увеличение на работните заплати в средното образование с 10%, което означава, че началната заплата ще стане 660 лв. В момента индивидуалната минимална заплата за един младши учител е 600 лв. Според тях обаче това е абсолютно недостатъчно, за да привлече млади педагози в училище. По разчети на профсъюза нови учители биха се влели в системата с работна заплата от 1500 лева за преподавател и 2000 лева за директор. 
"За да стане привлекателна и желана учителската професия, статутът на българския учител трябва да отговаря на висотата на изискванията и на вменените му отговорности от днешния ден. Много важна част за повишаване на авторитета и мотивацията за работа в българското училище има и трудовото възнаграждение. То е признание за ролята и значимостта, която отдава обществото ни на този труд", се посочва в позицията.
От КТ "Подкрепа" директно призоват премиера Бойко Борисов да поеме ангажимент на предстоящия тази неделя учителски събор, че кабинетът ще стори необходимото за образователната система - "за строителството на 55 нови учебни сгради и за отделяне на 6% от БВП за образование". Оттам са изчислили, че за да заработи от 1 август т.г. новият училищен закон, са нужни 850 млн. лв. за следващата бюджетна година. 
Парите ще са необходими за строежа на нови училищни сгради - за преминаването в едносменен режим на обучение, за капиталови ремонти в сегашните школа, за привеждане на професионалните гимназии към изискванията на трудовия пазар, за увеличение на заплатите и за "прекратяване на порочната зависимост на директорските и учителските заплати от делегирания училищен бюджет".
Противоречие
Прогнозите на синдиката се разминават с тези на МОН, откъдето очакват 45 хиляди педагози, или половината български учители, да бъдат пенсионирани в близките 10 години. На година това прави по около 4500 души в пенсия. 
В тази връзка с цел подмладяване на системата МОН вече предприе офанзива по освобождаване на училищните директори у нас, навършили пенсионна възраст. 
До края на май т.г. бяха връчени предизвестия на 155 школски началници на общински и държавни училища, като 40 от тях са от София. Идеята е до началото на учебната година техните места да бъдат заети от нови директори.

Saturday, 11 June 2016

И ние трябваше да получим наградата си за проект(Убежището) на Bett...преди 3-4 години...

И ние трябваше да получим наградата си за проект("Убежището") на Bett преди 3-4 години, и ние се опитваме да въведем проектно-базираното обучение от 2012,... и ние използваме социалните мрежи ... и ние се опитваме 2-ра година да въведем и използваме Minecraft, но други получават подкрепа и го правят
Справка : В конкурса на t-Mba през 2013 , когато Колежи ДОГА получиха приза "Най-иновативно училище" за t-Mba програмата си на BETT Show -
At BETT Show (British Educational Training and Technology Show) London UK, it received the Prize for ‘‘The Most Innovative School’’. t-MBA was again awarded at GESS (Gulf Educational Supplies & Solutions) in Dubai as the "Best International Education Model" - нашето скромно училище получи трета награда,след САЩ и Германия. Но не можахме да получим наградата си на БЕТ Шоу по финансови причини...ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО: КЪДЕ Е БЪЛГАРИЯ СПРЯМО СВЕТА?
Измина малко повече от година от началото на инициативата DigitalKidZ, а само след 7 седмици е четвъртото издание на конференцията и работилниците за деца.
Водени от амбицията си да разширим мащаба, лекторите, темите и разнообразието от активности, които ще променят живота на децата ни в унисон с технологичната (р)еволюция в образованието миналата седмица, по покана на Фондация „Америка за България“, отпътувахме за Лондон към най-голямото събитие, посветено на TechEdu – BETT.
Усещането да си редом до световните величия в областта на образованието и да осъзнаваш потенциала на собствената си държава е несравнимо. Обещаваме ви всичко, което сме подготвили и планираме през 2016г да ви накара да повярвате в същото и да ви даде правилните инструменти, за да подкрепите децата си да разперят криле и да полетят – без значение от мащаба на страната, в която са родени и без оглед на предизвикателствата, които познаваме.
В Англия научихме, че в зависимост от своята възраст децата задават между 140 и 390 въпроса на ден и единствено от нас зависи колко любопитни и отворени към света ще пораснат.
Научихме още, че когато родителите, в допълнение усилията на учителите, са ангажирани също с образователния процес на децата си и подкрепят техните усилия – резултатите могат да бъдат изумителни.
Насладихме се на цяла поредица от лекции, които обсъждаха волята на геймификацията в образователния процес и как Minecraft, „блоковото програмиране“ на роботи или това на Raspberry PI и BBC Micro:bit възпитава наука чрез опит. Всички ученици от 7 клас в Англия ще програмират на BBC Micro:bit като част от образователната им програма и усилията на министерството да повиши уменията им в STEM – математика и природни науки.
„Отдавна вече не говорим за употребата на технологиите в образованието – за нас те са като електричеството у дома, включваме лампата и не се замисляме дори. Технологиите са навсякъде, те са част от живота ни и най-естественото нещо на света е да бъдат интегрирани в образованието на децата ни.“
Това вероятно беше най-запомнящият се цитат за нас от BETT 2016, който илюстрира разликата в мисленето, образованието и мащаба на България спрямо останалия свят.
Опитът ни от DigitalKidZ  показва, че ние все още не сме осъзнали “технологичната революция” и нуждата да се адаптираме към нея. Докато световни конференции разискват кои са тенденциите, актуалните и най-нови онлайн и дигитални инструменти за образование, водеща тема при нас е “как да предпазим децата ОТ интернет”, “до каква възраст да ограничим достъпът им до компютъра” и “забраната на телефоните в училище”.
bett2016_03
Министърът на образованието на Франция сподели как страната й инвестира в технологии и електронно обучение, „не само защото французите обичат революциите, а защото технологичната революция е най-голямата, на която човечеството някога е било свидетел и никой от нас не може да я пренебрегне.“
Виртуалната реалност“ като инструмент за преподаване и социалните мрежи като естествено предпочитан канал за комуникация сред младежите и подрастващите беше сред актуалните теми, а Сугата Митра разказа за умението на децата да учат сами, ако бъдат поставени в самоорганизирани среди за обучение, черпейки образователни ресурси и менторство от облака. Вижте лекцията му по темата в TED.

Съвети за учители и родители:

  • Проучете възможностите да използвате “виртуалната реалност” като инструмент за преподаване – гарантираме ви, че до няколко години тя ще бъде част ежедневието ви;
  • Социалните мрежи и блоговете са се превърнали в естествен инструмент на комуникация между децата и младежите днес – парадоксално е образователната система да ги отрича и ограничава, вместо да ги интегрира в образователния процес и комуникация;
  • Важно е да се осъзнае, че не броят на устройствата в класната стая, а тяхната ефективна употреба е това, което следва да бъде цел, когато разглеждаме взаимовръзката „обучение – технологии“;
  • Необходима е промяна в педагогическия модел на преподаване – от наизустяване на теорията към проектно-ориентирано обучение. Няколко пъти по време на BETT беше споделено, че „обучаваме химици, а не хора, които разбират химията“, както и че най-голямата грешка, която можем да направим е да „възпитаваме децата на бъдещето с познания и компетенции, необходими им в миналото“;
  • Внедряването на технологиите в образованието не следва да бъде самоцел и е напълно безсмислено, ако няма ясен план и стратегия за тяхното приложение и допълване на образователните компетенции.
  • Началният курс на обучение категорично не е „твърде рано“ за придобиване на технологични компетенции, тъкмо напротив – обучението следва да започне още в първи клас чрез “блоково програмиране” (на роботи) и постепенно да бъдат добавени допълнителни програмни езици;
  • Програмиране и технически умения не е равносилно на програмист.
bett2016_02

Friday, 3 June 2016

Ботев през моите очи - творби, награди и награждаване

В МОН БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТИТЕ ЗА IV И VII КЛАС


Нашата цел е да направим образованието работещо, за да бъдат децата готови за предизвикателствата на днешния ден. Предстои ни да анализираме резултатите. Има училища, които са се справили отлично, други – не. Днес ви представяме само резултатите, тепърва предстои да направим задълбочен анализ. Задачата ни е да вземем мерки там, където има нужда от подкрепа за преодоляване на пропуските. Това ще стана от новата учебна година в проекта „Твоят час“ на ОП НОИР, където ще има специален модел за преодоляване на пропуски на учениците със слаби резултати. Но най-важното е да подготвим нов държавен стандарт за външното оценяване, който произтича от Закона за предучилищното и училищното образование.
Това каза вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева при представянето на резултатите  за IV и VII клас днес.
Четвъртокласниците най-успешно са се справили с националното външно оценяване по предмета „Човекът и обществото“, като средната постижимост за страната е 78,64 %. По български език и литература средният резултат е 67,65 %, по математика - 67,70 %, а по „Човекът и природата“ – 74,95 %.
На изпита по български език и литература за VII клас са се явили 53 579 ученици, като 39 306 от тях са работили и по втория модул, който не е задължителен.  Отлични оценки са получили 2523 ученици, а слаби – 759 ученици. 9481 са слабите оценки при учениците, работили само върху първия модул. През 2014 г. слабите оценки са били 9805, а през 2015 г. – 8154.
На изпита по математика са се явили 53 212 ученици, като 32 044 от тях са работили и по втория модул. Отличните оценки са 1127, а слабите – 3881.  По първия модул са получени 17 983 слаби оценки. Тези резултати също са съизмерими с минали години. През 2014 г. слабите оценки за първия модул са били 12 824, а през 2015 г. – 14 939.
Разликата в броя на слабите оценки на учениците, работили само по първия модул и на тези, които са решавали и задачи от втория, може да се обясни с възможността допълнителни точки да са получени от вярно решение на задачи от допълнителния модул, обясни министър Кунева. Очевидно е, че е нужна смяна на модела, резултатите доказват, че е необходимо въвеждане на нов регламент за приема в училище вVIII клас, допълни тя.
Скалата за оценяване на първия модул тази година е 16 точки за среден, а 65 за отличен. При вярно решен втори модул се добавят още 35 точки. Общо 100 точки може да получи ученик, успешно решил и двата модула.
Оценката от първия модул се включва като текуща оценка за ученика по решение на учителя. С резултатите от изпитите по български език и литература и по математика учениците ще могат да кандидатстват за прием в държавни и общински училища след VII клас, ако оценката по всеки предмет е поне 3.00. Документи за участие в първия етап на класиране се подават от 16 до 21 юни 2016 г. вкл. в училищата гнезда, определени от регионалните инспекторати по образование.

Информация от пресконференцията на МОН:


Рекорден брой слаби оценки има на националното външно оценяване по математика след седми клас тази година.

 От общо 53 212 явили се, 17 983 имат двойки на първия модул, където задачите са по-лесни. През 2015 г. двойките на тази част са били 14 939. Втория модул, който е необходим за кандидатстване за гимназиите и където задачите са по-трудни, са решавали 32 044 от 53 212 седмокласниците.

 Общо 12,11 % или 3881 учениците са получили крайна оценка двойка на двата модула, което е почти двойно спрямо миналата година. Тогава слаби оценки са имали 2100 деца.

 От явилите се 53 579 на националното оценяване по български език и литература на първия модул двойки имат 9481. Като крайна оценка от двата модула слаби оценки имат само 752 седмокласници от 39 306, което е по-малко от м.г. Тази година тройка се пише при 16 точки на теста, както през 2014 г. През м.г. за тройка са трябвали 18 точки.

 Отлични оценки на изпита по математика имат 1127 седмокласници, като 37 от тях са изкарали максимален брой точки на двата модула от теста – 100. Нито една точка на изпита не са получили само 4 деца. 

От явилите се 53 579 на националното оценяване по български език и литература на първия модул – тест от 25 въпроса, двойки имат 9481 седмокласници. Миналата година слабите оценки са били по-малко – 8154. 

Преразказ на откъс от „Родителска среща“ на Михаил Вешим, което е втората част от изпита, са писали 39 306 от децата. Като крайна оценка от двата модула двойки имат само 759 ученици, което е по-малко от м.г. Отличниците по български език и литература са тройно повече от децата със слаби резултати – 2523-а. Миналата година шестиците са били със 150 по-малко. Само едно дете обаче тази пролет има максимален брой от 100 точки на теста.  

 Учениците от София-град са първенци по резултати на външното оценяване и по български език и литератута (БЕЛ), и по математика. По БЕЛ ги следват седмокласниците от Смолян, Търговище, Габрово и Варна, а по математика – от Варна, Търговище, Кърджали и Бургас. На дъното в класацията на резултатите от изпита по първия предмет са Враца и Сливен, а по втория – Враца и Шумен.

 Разликата в броя на слабите оценки на учениците, работили само по първия модул и на тези, които са решавали и задачи от втория, може да се обясни с възможността допълнителни точки да са получени от вярно решение на задачи от допълнителния модул, обясни министър Кунева.

 Скалата за оценяване на първия модул тази година е 16 точки за среден, а 65 за отличен. При вярно решен втори модул се добавят още 35 точки. Общо 100 точки може да получи ученик, успешно решил и двата модула. Оценката от първия модул се включва като текуща оценка за ученика по решение на учителя.

 С резултатите от изпитите по български език и литература и по математика учениците ще могат да кандидатстват за прием в държавни и общински училища след VII клас, ако оценката по всеки предмет е поне 3.00. Документи за участие в първия етап на класиране се подават от 16 до 21 юни 2016 г. вкл. в училищата гнезда, определени от регионалните инспекторати по образование.


По-лоши резултати на изпитите по три от четири предмета след четвърти клас

По-лоши резултати на изпитите за външно оценяване по три от четири предмета са показали учениците от четвърти клас тази година в сравнение с 2015 г. Спад на средния брой на верните отговори има на тестовете по български език и литература, по математика и по "Човекът и природата", докато миналата година по тези предмети е имало ръст на резултатите в сравнение с 2014 г.

Единствено на изпита по "Човекът и обществото" средният брой на изкараните от децата точки е по-голям в сравнение с 2015 г. Това показват резултатите от националното външно оценяване след завършване на начално образование, които бяха представени в Министерството на образованието и науката (МОН) днес.

В същото време добрите и много добрите оценки по всички предмети намаляват за разлика от шестиците, които се учеличават. От изводите на експертите става ясно, че амплитудата между най-лошите и най-добрите резултати е много голяма - над 14 точки.

Най-високи резултати на три от четирите изпита за външно оценяване след четвърти клас имат децата от област Смолян, които често са сред първите по успех. Тази година става въпрос за тестовете по математика, по "Човекът и природата" и по "Човекът и общество". Четвъртокласниците от София-град ги бият единствено на изпита по български език и литература. Децата от област Сливен имат най-лоши резултати и по четирите предмета, сочат данните на МОН.

При диктовката децата са били най-затруднени при изписването на гласните в неударена сричка, докато на теста по български език и литература - да посочат двете действия, които характеризират водопада. Най-лесно се е оказало да се запише простото изречение.

На изпита по математика най-много деца са се затруднили да посочат броя на острите ъгли в дадена фигура. Най-лесно се е оказало да се съберат числата 32 673 и 19 252, сочи анализът на МОН.

Очаква се изпитът за националното външно оценяване по математика за четвърти клас да бъде променен, като задачите се обособят в модули по трудност. Това ще се случи, за да може с оценката от него децата да кандидатстват в математическите и природо-математическите гимназии, където има прием от пети клас.