Monday, 11 September 2017

Покана за участие в програми за повишаване на квалификацията за учители по английски език

    

За учебната 2017-2018 Фондация „Корпус за образование и развитие - КОРПлюС“ предлага седем програми за повишаване на квалификацията, насочени към учители по английски език. Всички са включени в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН и са одобрени със заповед РД09-2745/ 14.07.2017.
Ние вярваме, че учителите са професионалисти, които работят в динамична и постоянно променяща се среда и трябва да развиват своя потенциал като бъдат в крак с новите идеи в чуждоезиковото обучение и новите технологии. За да бъдат успешни в работата си, те трябва да разбират своите ученици и да им предлагат разнообразни дейности, които развиват умения, мотивират и ангажират. Предлагаме обучения с малко теоретична основа и много практически идеи, които могат веднага да се приложат в класната стая. През последните четири години фондацията е организирала 15 семинара за повишаване на квалификацията на преподаватели по английски език, в които са взели участие над 300 учители.
Подготвили сме разнообразни теми, които нашите учители са идентифицирали като важни за тях - повишаване на мотивацията на учениците, използване на нови технологии и онлайн инструменти, играта в часовете по английски език, развиване на уменията за говорене, приложение на ИКТ в класната стая. Всички програми ще бъдат водени от квалифицирани обучители  и опитни учители с богат професионален опит, участвали в обменни международни програмикакто и лектори носители на езика. 
  
Таксата за участие във всяка от програмите е
 80 лв. В таксата са включени материалите за обучението и индивидуални сертификати за участие. Участниците в обученията покриват допълнително транспортните и командировъчни разходи. За преминаване на вписаните в регистъра курсове се присъжда по 1 квалификационен кредит. Семинарите са с продължителност 16 уч. ч. и се провеждат в петък след обяд, събота и неделя до обяд.

Може да разгледате предлаганите от нас програми и да се регистрирате за участие на:http://corplus.org/trainings
Ще се радваме да продължим да работим заедно и през новата учебна година!

Гергана Янева
Координатор „Обучителни програми"
София 1124, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" 68, ет. 2, ап. 4
тел. 02/ 423 73 93, моб. 088 7788093
gyaneva@corplus.org


пРОГРАМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Ф КОРПлюС предлага следните програми за повишаване на квалификацията:
·         Идеи за повишаване на мотивацията на учениците в час по английски език
·         Използване на нови технологии и онлайн инструменти за създаване на атрактивни материали по английски език 
·         Играта в часовете по английски език
·         Базисни компютърни умения за учители
·         Използване на мобилни и web технологии в обучението по английски език
·         Обичат ли да говорят тийнейджърите? За предизвикателствата и възможностите при развиване на уменията за говорене в часовете по английски език 
·         Приложение на ИКТ и използване на уеб инструменти в класната стая

 ИДЕИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ В ЧАС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

В този обучителен семинар ще бъдат разгледани причините за загуба на мотивация и възможните действия  от страна на учителите с цел преодоляване на проблема. Ще бъдат обсъдени преподавателски стратегии и практики за повишаване интереса и активното участие на учениците, които ще включват установяване на позитивна и добронамерена среда за работа, разкриване на потенциала на учениците чрез поставяне на интересни, смислени, понякога и провокативни задания, интегриране на учениците в създаването и оценяването на изпълнението на задачите, варианти на екипна и проектна работа, както и много други.  Съотношението между лекционния, дискусионния и практическия метод на обучение е 1 : 1 : 1. Обучението е предназначено за учители по английски език в прогимназиален етап  (5 – 8 клас) и първи гимназиален етап (9 – 10 клас) и се провежда на английски език.

Фасилитатор
Сияна Харизанова

Форма и продължителност на обучението
16 академични часа, присъствена  
Брой квалификационни кредити
1
Дати на провеждане
27– 29 октомври, 2017

Място на провеждане
гр. София

                                                                                                                                                                                                         
  ИЗПОЛЗВАНЕ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И ОНЛАЙН ИНСТРУМЕНТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА                          
  АТРАКТИВНИ МАТЕРИАЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Настоящата обучителна програма е насочена към учители, които имат необходимост от доразвиване на ключови компетентности, чрез информационните и комуникационните технологии и интегрирането им в ежедневната работа на педагогическите специалисти.
Обучаемите ще се запознаят с онлайн инструменти за създаване на атрактивни материали по английски език, а теоретичната част ще бъде насочена към идеята за използване на формиращо оценяване. Програмата предлага практически идеи и начини за внедряване на интернет приложения и платформи в помощ на учителите по английски език.

Фасилитатор
Елица Върбановска

Форма и продължителност на обучението
16 академични часа, присъствена  
Брой квалификационни кредити
1

Дати на провеждане
10  – 12 ноември, 2017

Място на провеждане
гр. София                          
  ИГРАТА В ЧАСОВЕТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Участниците ще имат възможност да се запознаят и изпробват различни начини за внасяне на игрови елемент при добре познати дейности за усвояване на граматика и лексика или за развиване на четирите езикови умения. Освен готови за прилагане идеи, участниците ще получат възможност да разработят свои игрови дейности за специфичните си нужди. Практическите предложения ще визират различни условия на преподаване – от обикновена класна стая до кабинети с богата материална база и техническо оборудване. Съотношението между лекционния, дискусионния и практическия метод на обучение е 1 : 1 : 1. Обучението е предназначено за учители по английски език в прогимназиален етап  (5 – 8 клас) и се провежда на английски език.

Фасилитатор
Сияна Харизанова

Форма и продължителност на обучението
16 академични часа, присъствена  
Брой квалификационни кредити
1

Дати на провеждане
1 – 3 декември, 2017

Място на провеждане
гр. София

   
  БАЗИСНИ КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ
                                                                                                                    
Обучението е насочено към учители от предучилищна, начална, прогимназиална и гимназиална степен на образование и всички, които желаят да придобият основни компетенции за работа с компютър. По време на обучението участниците ще бъдат запознати с най-масовите и употребявани програми за обработка на текст, таблици, и презентации - приложенията Word, Excel и PowerPoint на MS Office, и да развие базови знания и основни практически умения за работа със софтуер за търсене в Интернет, електронна поща, приложение на уеб инструменти в практиката. Участниците ще придобият практически опит със създаване на списък с контакти, качване на учебните материали в платформа за споделяне, качване на педагогическите продукти, разработен от обучаемите в собственото си професионално портфолио или в платформа за споделяне, разработване на стратегия за сътрудничество и проектна дейност чрез уеб мрежата, и др.

Фасилитатор
Владимира Тенева

Форма и продължителност на обучението
16 академични часа, присъствена  
Брой квалификационни кредити
1

Дати на провеждане
8 – 10 декември, 2017

Място на провеждане
гр. Сливен
  ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОБИЛНИ И WEB ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Теоретично–практическият курс на обучение „Използване на мобилни и web технологии в чуждоезиковото обучение“ ще информира учителите за актуални онлайн инструменти и ще развие техните умения да ги използват в своите класни стаи в процеса на обучение. За целта се предвижда отношението на теория и практика да е 1:2 в полза на практическите занятия. В края на обучението участниците ще могат да селектират свой набор от инструменти и ще ги включат в изработването  и представянето на персонален проект.

Фасилитатор
Росица Минева

Форма и продължителност на обучението
16 академични часа, присъствена  
Брой квалификационни кредити
 1

Дати на провеждане
12 – 14 януари, 2018

Място на провеждане
гр. Стара Загора
                                                                                                                  
  ОБИЧАТ ЛИ ДА ГОВОРЯТ ТИЙНЕИДЖЪРИТЕ? ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ       
  ПРИ РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯТА ЗА ГОВОРЕНЕ В ЧАСОВЕТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК                                

В този обучителен семинар ще направим кратък преглед на методическите постановки по темата, ще се спрем на принципите за развиване на говорни умения и факторите, които им влияят положително и отрицателно. Ще прекараме паралел с реалностите в училище, за да стигнем до по-дълбоко разбиране на въпроса, както и за да набележим възможни решения за специфични проблеми и предизвикателства. Участниците ще имат възможност да споделят своя опит и да почерпят такъв от колегите си, както и да изпробват и оценят приложимостта на готови идеи за развиване на говорните умения на учениците в часа по английски език. Съотношението между лекционния, дискусионния и практическия метод на обучение е 1 : 1 : 1. Обучението е предназначено за учители по английски език в прогимназиален етап  (5 – 8 клас) и се провежда на английски език.
Фасилитатор
Сияна Харизанова

Форма и продължителност на обучението
16 академични часа, присъствена  
Брой квалификационни кредити
1
Дати на провеждане
26 – 28 януари, 2018

Място на провеждане
гр. София


   ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИКТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ ИНСТУМЕНТИ В КЛАСНАТА СТАЯ                                  

Настоящата програма е насочена към учители от предучилищна, начална, прогимназиална и гимназиална степен на образование, преподаватели в областта на образованието за възрастни, професионално образование, ръководители на методически обединения и всички, които се интересуват в приложението на уеб инструменти в класната стая. Тази методика ще даде възможност да се използва ИКТ в клас и да се създадат ИКТ ресурси за преподаване и учене. Учителите също ще имат сесии, за да анализират начина, по който Информационни и комуникационни технологии могат да предефинират понятието „критична грамотност в клас“ и нейните последици за обучение на учениците.

Фасилитатор
Владимира Тенева

Форма и продължителност на обучението
16 академични часа, присъствена  

Брой квалификационни кредити
1

Дати на провеждане
2 - 4 февруари, 2018

Място на провеждане
гр. Сливен

                      Регистрация за програми за повишаване на квалификацията,                     
                     предлагани от Фондация „Корпус за образование и развитие“                    

За да се регистрирате за участие:

1. Попълнете регистрационната форма: http://corplus.org/trainings
2. Преведете 80 лева такса участиe на следната банкова сметка:

        Банка Пиреос България
BG89PIRB74241604202929
Титуляр по сметка: Фондация „Корпус за образование и развитие – КОРПлюС”

При въпроси, можете да се свържете с представител на Фондаця КОРПлюС на тел.: 0887788093 или на имейл: info@corplus.org


Wednesday, 12 July 2017

Правна консултация

Издателство "Паисий Хилендарски"
6 hrs
Правен консултант
Работя в училище, за период от последните 10 месеца имам 2 увеличения на работната заплата, но не съм подписала нито едно допълнително трудово споразумение /а също така всички учители и служители/.Директорката отговаря, че щом си получаваме заплатите няма нужда от ДТС. Има хора,които са преназначени на друга длъжност и също нямат подписани ТД. Какво трябва да направя, за да убедя Директорката, че не е права и е длъжна с всеки работник трябва да подписва ТД и ДТС?
Поставеният въпрос касае две хипотези, различаващи се съществено една от друга:
1. В случаите на увеличение на трудовото възнаграждение, не е задължително да се подписва допълнително споразумение или анекс към съществуващия трудов договор. Когато изменението на трудовото правоотношение касае само увеличение на възнаграждението, същото влиза в сила само с едностранно волеизявление на работодателя под формата на заповед и не se изисква насрещно волеизявление на работника/служителя.
2. В случаите на промяна на длъжността се касае за изменение на трудовото правоотношение, да което се изисква взаимно съгласие и е необходимо анексиране на трудовия договор с подписване на допълнително споразумение към него.
Изключение е хипотезата на чл.120, ал.1 от КТ, когато работодателят може със заповед да възложи временно извършването на друга работа за срок от 45 дни или докато трае престоя в случаите на престой.
В случай, че работодателят едностранно изменя договора извън хипотезите на увеличение на възнаграждението и временното възлагане на извършването на друга работа, налице е нарушение на трудовото законодателство, за което следва да поискате намесата на съответната дирекция "Областна инспекция по труда"