МОН отговаря

Въпроси,отнасящи се до педагогическите специалисти
 През годините всички учители сме преминали през много обучения и сме получили сертификати за тях. За тях няма ли да се присъдят някакви квалификационни кредити? 
Законът влезе в сила от 01.08.2016 г., в т.ч. и по отношение на квалификационните кредити и поражда действие напред. Няма ретроспективно действие.  

 В какъв срок трябва да бъде изготвено учителското портфолио и има ли конкретна рамка, по която да се работи? Трябва ли да бъде поставено на публично място в Интернет? 
В проекта на ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти е посочено съдържанието на професионалното портфолио. Влиза в сила от 01.08.2016 г.  

Кога ще бъде извършена първата атестация на учителите? 
Първото атестиране следва да бъде през учебната 2020/2021 година. 

 Присъждането на 1 квалификационен кредит задължително ли е да е във формата - 16 академични часа, 8 от тях присъствени? Има ли минимален кредит, който може да се присъжда? За всеки тренинг и семинар, който предлагаме, трябва ли да се развива програма с анотация, цели, методи и т.н. (спрямо изискванията в новия закон)? Или законът предвижда сходните обучения да може да бъдат обединени в една тематична програма, в която да присъстват под теми, които да носят определени часове и съответно кредити?
Съгласно чл. 222, ал. 3 от ЗПУО педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по програми на специализираните обслужващи звена, на висши училища и на научни организации в не по-малко от 48 часа за всеки период на атестиране, като условието по чл. 223, ал. 2 е те да бъдат не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист.
Квалификационният кредит е измерител на времето, в което педагогическият специалист се е обучавал за повишаване на квалификацията си. Един квалификационен кредит се присъжда за 16 академични часа, от които не по-малко от 8 академични часа са присъствени. Не се присъждат кредити за обучения по-малко от 16 академични часа. В проекта на наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и в регистъра на организациите, имащи право да извършват тези обучения, който регистър предстои да бъде утвърден от министъра на образованието и науката ще бъдат посочени изискванията, на които да отговарят тези програми.
Постигнатите професионални компетентности всеки педагогически специалист трябва да отразява в професионалното си портфолио. В него ще се отразява ли работата на учителя с учениците?
Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист с цел да подпомогне атестирането и самооценяването на съответния педагогически специалист. Материалите, които съдържа портфолиото, доказват неговото активно участие в реализирането на политиките на детската градина или училището, професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и кариерното му израстване, както и постигнатите резултати с децата и учениците. За период от 4 години назад има вероятност да бъдат пропуснати или забравени изявите на педагогическия специалист или на децата и учениците, с които е работил, ако не са документирани и това би ощетило съответния педагогически специалист при атестирането.
От кога ще е възможно присъждането на задължителните за всеки педагогически специалист квалификационни кредити по програми за продължаваща квалификация на специализирани обслужващи звена, на висши училища и научни организации и по одобрени програми от Информационния регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията?
Как ще се удостоверява задължителните 16 академични часа вътрешноинституционална квалификация на педагогическите кадри?
Повишаването на квалификацията е процес на непрекъсната подготовка за усъвършенстване на професионалната компетентност на педагогическите специалисти в съответствие с професионалния им профил, който подпомага пълноценната им професионална реализация и кариерно развитие.
Повишаването на квалификация се осъществява по програми и във форми по избор на педагогическия специалист с цел:
1. актуализиране и/или придобиване на нови допълнителни компетентности, което осигурява съответствие между потребностите на системата на предучилищното и училищно образование, образователната практика и равнището на професионална компетентност на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на възложената работа;
2. реализирането на политиката на институцията за осигуряване на напредък и подобряване на образователните резултати на децата и на учениците, за тяхната подкрепа и консултиране;
3. изпълнение на дадените в резултат на атестирането препоръки и насоки за професионално усъвършенстване;
4. удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на заеманата длъжност и осигуряване на възможност за планиране на личностното и професионалното му израстване и кариерното му развитие;
5. мотивиране и задържане на квалифицираните специалисти в системата на предучилищното и училищно образование;
6. създаване на условия за превръщане на институцията в среда за изява, чрез разгръщане на творчеството и иновациите и за обмяната на добри практики;
7. повишаване привлекателността на учителската професия и социалния статус на педагогическия специалист.
Дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на национално, регионално, общинско и институционално ниво.
На национално ниво квалификацията се осъществява от висшите училища, специализираните обслужващи звена, научни организации, както и на обучителни организации, чиито програми за обучение, след одобряването им, са включени в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.
На регионално ниво квалификацията се организира от регионалните управления по образованието, които разработват годишни планове за квалификация на педагогическите специалисти като част от годишния им план в съответствие с националната и регионалната политика, координират и контролират изпълнението им.
На общинско ниво квалификацията се организира от общинската администрация в съответствие с общинската образователна политика и стратегията за развитие на образователната система на съответната община.
На институционално ниво квалификация се осъществява от институциите в системата на предучилищното и училищното образование по план за квалификационната дейност като част от годишния план на институцията и в съответствие с политики и приоритети, определени в стратегията за развитието й, с установените потребности за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, включително като резултат от процеса на атестиране, при отчитане и на годишните средства за квалификация и възможностите за участие в международни и национални програми и проекти. Планът за квалификация на институцията се разработва с участието на социалните партньори, приема се от педагогическия съвет на училището и се утвърждава от директора.
Квалификацията на педагогическите специалисти, в зависимост от потребностите, целите и съдържанието на обученията, е:
1. въвеждаща – насочена към усвояване на знания и формиране на умения, въвеждащи в професията, ориентирани към адаптиране в образователна среда и за методическо и организационно подпомагане. Въвеждаща квалификация е задължителна подкрепа за педагогически специалисти:
а) постъпили за първи път на работа в системата на предучилищното и училищно образование;
б) назначени за първи път на нова, включително и на ръководна длъжност;
в) заемащи длъжност, която е нова за системата на предучилищното и училищно образование;
г) заемащи длъжност след прекъсване на учителския си стаж по специалността за повече от две учебни години;
д) при промяна на учебните планове и учебните програми в училищата и на програмни системи в предучилищното образование.
2. продължаваща - насочена към непрекъснато професионално и личностното усъвършенстване в рамките на учене през целия живот, ориентирана към кариерното развитие на педагогическите специалисти и успешната им реализация чрез:
а) краткосрочни обучения за периодично актуализиране на знанията по съответния учебен предмет и за развитие на професионалните компетентности за прилагане на иновативни подходи в образователния процес, за кариерно консултиране и ориентиране на учениците, за управление на образованието и др.;
б) участие в проучвания, изследователска и творческа дейност.
в) придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен;
г) придобиване на нова или допълнителна професионална квалификация или специализация.
Въвеждащата квалификация се организира в рамките на вътрешноинституционалната квалификация като работодателят определя в срок до два месеца от встъпването в длъжност и наставник.
Повишаването на квалификацията по се осъществява по програми за обучение от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации, както и от обучителни организации от Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.
Учителите, директорите и другите педагогически специалисти са длъжни да повишават квалификацията си:
1. по програми за обучение на висши училища, на научни организации, на специализирани обслужващи звена, както и на обучителни организации от Информационния регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране за всеки педагогически специалист;
2. в рамките на вътрешноинституционалната квалификация в не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист;
Организационни форми за повишаване на квалификацията са:
1. курсове – въвеждащи, тематични, комплексни и други;
2. семинари, професионални педагогически и психологически тренинги, школи, практикуми, лектории и др.;
3. специализации, свързани с методическата, педагогическата, психологическата подготовка на педагогическите специалисти, с конкретна научна област или с управление на образованието;
4. професионално-педагогическа специализация;
5. майсторски клас като интерактивна форма на обучение на учители-новатори чрез представяне на педагогическите им постижения, споделяне на положителен професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и практики;
6. форуми (конференции, конкурси, пленери и др.) за представяне на резултати от проучвания, изследователска и творческа дейност, за професионална изява и представяне на добри, иновативни практики или постижения.
След участие и успешно завършване на обучение за повишаване на квалификацията по програми на специализирани обслужващи звена, на висши училища и научни организации, на обучителни организации от Информационния регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията, лицата получават:
1. удостоверение за допълнително обучение или специализация в конкретна научна област;
2. свидетелство за специализация и за професионално-педагогическа специализация; Участието на педагогическите специалисти във формите за повишаване на квалификацията не е пряко основание за придобиване на професионално-квалификационна степен, с изключение на професионално-педагогическата специализация, на завършилите едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко много добър 4,50 и дипломна работа с представена добра педагогическа практика;
За успешното участие на педагогическите специалисти в обучения за повишаване на квалификацията чрез едногодишно обучение по програми за обучение на висши училища, на научни организации, на специализирани обслужващи звена, както и на обучителни организации от Информационния регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се присъждат квалификационни кредити.
Квалификационният кредит е измерител на времето, в което педагогическият специалист се е обучавал за повишаване на квалификацията си по програми на организациите по ал. 1. Един квалификационен кредит се присъжда за 16 академични часа, от които не по-малко от 8 академични часа са присъствени.
Един квалификационен кредит се присъжда за:
1. участие в обучение с продължителност 16 академични часа, 8 от които са присъствени;
2. подготовка и представяне на доклад или научно съобщение, след неговото публикуване;
3. научна или научна-методическа публикация в специализирано издание;
Кредитите се присъждат от обучаващата институция или организация и се удостоверяват с документ за допълнително обучение.
За всеки период на атестиране всеки учител, директор или друг педагогически специалист е длъжен да придобие не по-малко от 3 (три) квалификационни кредита от участие в обучения за повишаване на квалификацията.
Когато обучението за повишаване на квалификацията се извършва по програма, в която организацията предвижда не само присъствени часове, а предлага и дистанционно обучение и консултиране, броят на присъдените квалификационни кредити се определя от общия брой академични часове, предвидени за обучение, ако е изпълнено изискването на ал. 2 за броя присъствени академични часове.
Системата от квалификационни кредити осигурява възможност за:
1. натрупване на квалификационни кредити за всеки период на атестиране с цел кариерно развитие;
2. пренасяне и признаване на квалификационни кредити за следващ период на атестиране при:
а) промяна на месторабота;
б) връщане след отпуск за повече от две години;
в) след прекъсване на учителския стаж по специалността за повече от две години.
3. признаване на преминато обучение за повишаване на квалификацията при кандидатстване в процедура за придобиване на професионално-квалификационна степен;
4. улесняване на професионалната мобилност.
Повишаването на квалификацията както в страната, така и в чужбина, организирано и проведено от организации и институции извън посочените по-горе, се признава от началника на съответното регионално управление по образованието, като на лицето се издава служебна бележка за признаване на участие във форма за повишаване на квалификацията. Педагогически специалист, който желае да бъде признато участието му във форма за повишаване на квалификацията, подава заявление по образец до началника на съответното регионално управление по образованието. 
 

  
Аз съм главен учител и отговарям за наставничеството на новопостъпили и млади учители. Според чл. 36 (2) т.3 от КТД за системата на Народната просвета, от 01.10.2016 г. за наставничество на учители се заплаща не по-малко от 50 лв. месечно за срок до една година, а ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти очертава в чл. 7 т. 1 три посоки на наставничество: 
а) за подпомагане на новоназначени учители и оказване на методическа подкрепа за ефективно включване в образователния процес, мотивиране за професионално усъвършенстване и кариерно развитие; 
б) свързано с ръководене на самостоятелното участие в образователния процес на стажант-учители; 
в) за осъществяване на методическа и организационна подкрепа на учители при ниска оценка в резултат на атестирането. 
Кое наставничество ще бъде заплатено? 
По смисъла на чл. 7 т. 1 три посоки на наставничество: 
а) за подпомагане на новоназначени учители и оказване на методическа подкрепа за ефективно включване в образователния процес, мотивиране за професионално усъвършенстване и кариерно развитие – в съответствие с разпоредбата на чл. 36, ал. 2, т. 3 от КТД от 19.06.2016 г. считано от 01.10.2016 г. наставничеството на учители се заплаща не по-малко то 50 лв. месечно на наставниците за срок от една година. 
б) свързано с ръководене на самостоятелното участие в образователния процес на стажант-учители – в изречение второ на чл. 38, ал. 2 от проекта на наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти е посочено, че „за изпълнение на задълженията по отношение на стажант-учителите, учителят-наставник получава допълнително възнаграждение, определено в договора с висшето училище“. 
в) за осъществяване на методическа и организационна подкрепа на учители при ниска оценка в резултат на атестирането – в съответствие с разпоредбата на чл. 36, ал. 2, т. 3 от КТД от 19.06.2016 г. считано от 01.10.2016 г. наставничеството на учители се заплаща не по-малко то 50 лв. месечно на наставниците за срок от една година. 

 Според ДОС за статута и професионалното развитие на учителите длъжността "главен учител" може да се заема от учител с І или ІІ ПКС. След влизането на тази наредба в сила от 01.09.2016 год. отново ли ще се провеждат процедури за избор на главен учител? 
Длъжността „главен учител“ се заема от лица със завършено висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър", професионална квалификация „учител“, не по-малко от задължителните 3 квалификационни кредита за последния период на атестиране, придобита втора или първа професионално-квалификационна степен и най-високата оценка („образцово изпълнение“) от последното атестиране. 
Ако кандидатите за заемане на длъжността „главен учител“, отговарящи на изискванията за заемането ѝ, са повече от един, директорът извършва подбор по предварително обявени от него критерии. 
Ако лицата, които в момента заемат длъжността „главен учител“ не отговарят на горепосочените изисквания според ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, който е качен на сайта на МОН за обществено обсъждане и предстои да бъде утвърден от министъра на образованието и науката, то на тях им се предоставя възможността до първото атестиране 2020/2021 г. да повишат своята квалификация до степен, позволяваща им да отговарят на изискването за заемането на длъжност „главен учител“. С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование от 01.08.2016 г., заварените на съответните длъжности педагогически специалисти, които не отговарят на изискванията за заемането на съответната длъжност, запазват правата си докато заемат съответната длъжност, ако са отговаряли на действащите по време на възникване на трудовите им правоотношения изисквания.


Защо вътрешноинституционалната квалификация не се измерва с кредити? 
В ЗПУО е регламентирано, че вътрешноинституционалната квалификация се измерва в академични часове и за нея не се присъждат квалификационни кредити. 
Каква роля ще играе професионалното портфолио при атестирането на учителя? 
ЗПУО определя, че постигнатите компетентности се отразяват в професионално портфолио на педагогическия специалист. Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва разработени материали, които доказват активното му участие в реализирането на политиката на детската градина или училището, професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и кариерното му израстване, както и постигнатите резултати с децата и учениците. Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването на педагогическия специалист.

1 comment:

 1. През 2012г.,с конкурс бях назначена за главен учител по чл.118,ал.3 с ДС с упоменат срок .След приключване на срока с ДС,чл.118,ал.3 - отново старши учител и по-ниско възнаграждение.След втори конкурс - отново гл.учител с ДС ,но без упоменат срок,пак по чл.118,ал.3. Имат ли право след още 2 такива да ми дадат ДС,по чл.118,ал.3 за понижаване в длъжност и намаляване на възнаграждението?
  ________________________________________
  2016-11-21 14:40:12 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
  ________________________________________
  Съгласно чл. 90, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, длъжностите, които ще се заемат с конкурс, се определят в закон, в акт на Министерския съвет, на министър или ръководител на друго ведомство или от работодателя. Според ал. 2 на чл. 90 от КТ конкурс се обявява за длъжност, която е обявена за заемане с конкурс със закон, или когато длъжността е свободна или предстои да бъде освободена, както и при продължително отсъствие на лицето, което я заема, за времето до завръщането му / чл. 90, ал.2 КТ/. В чл. 118, ал. 2 от КТ, на който се позовавате в запитването е предвидено, че не се смята изменение на трудовото правоотношение, когато работникът или служителят е преместен на друго работно място в същото предприятие, без да се променят определеното място на работа, длъжността и размерът на основната заплата на работника или служителя. Разпоредбата на чл. 119 от КТ предвижда, че изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ, страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (работно време, длъжност, срок, трудово възнаграждение, и др.) за определено или неопределено време, което следва да се запише в споразумението. Клаузите, които се изменят, изрично се посочват в допълнителното споразумение към трудовия договор. В случай, че работникът или служителят не е съгласен с предложената от работодателя промяна в условията на трудовия договор и не подпише допълнителното споразумение, то не поражда правни последици. Остават да действат клаузите на подписания от двете страни трудов договор или допълнително споразумение към него. Основанията за прекратяване на трудовото правоотношение са изрично посочени в Кодекса на труда. Съгласно чл. 90, ал.1 от КТ, длъжностите, които ще се заемат с конкурс, се определят в закон, в акт на Министерския съвет, на министър или ръководител на друго ведомство или от работодателя. Според ал. 2 на чл. 90 от КТ конкурс се обявява за длъжност, която е обявена за заемане с конкурс със закон, или когато длъжността е свободна или предстои да бъде освободена, както и при продължително отсъствие на лицето, което я заема, за времето до завръщането му / чл. 90, ал.2 КТ/. За изясняване на случая се обърнете към съответната инспекция по труда, както и към Министерството на образованието и науката. МВ/


  ReplyDelete